Denetleme Kurulu  

Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.

  ASİL ÜYELER  

 
Burhan KANDUR
Gümrük Müşaviri
Ümit ERZURUM
Gümrük Müşaviri
M. Salih BAŞAY
Gümrük Müşaviri
 

  YEDEK ÜYELER  

 
Turan ÇALHAN
Gümrük Müşaviri
Halise DAL
Gümrük Müşaviri
S. Hüseyin GÖRKEY
Gümrük Müşaviri
 

  DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ  

Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.

b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.

c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.

d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.

e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.