Denetleme Kurulu  

Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.


  ASİL ÜYELER   
Turan ŞENGEZ

Gümrük Müşaviri


Ümit ERZURUM

Gümrük Müşaviri


Erhan AKPINAR

Gümrük Müşaviri

 


  YEDEK ÜYELER  
 


Murat AYHANCI

Gümrük Müşaviri


İlker SEZER

Gümrük Müşaviri


Halis ARISÜT

Gümrük Müşaviri


   DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ  
Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.