2014 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerimiz İle İlgili 5 Dernek Başkanı İmzalı Açıklama  

03 Ocak 2014 / Cuma | Görüntülenme : 6299

2014 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerimiz İle İlgili 5 Dernek Başkanı İmzalı Açıklama

Değerli Üyelerimiz,


2014 yılı için Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından yılın son gününün akşamı 2013/57 ve 2013/58 sayılı genelgelerle yayımlanan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri” camiamız için ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır.


4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Bakanlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulacağı hüküm altına alınmıştır.


Bu çerçevede;


Gümrük Müşavirleri derneklerimizce makul, ölçülebilir sürdürülebilir ve risk analizlerine göre hazırlanan asgari ücret tarifelerinde ekonomik objektif kriterler dikkate alınmıştır.


 


Bakanlığımızın yazılı talimatı doğrultusunda İstanbul gümrük müşavirleri derneğinde yapılan toplantıda TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve YASED ile yapılan toplantıda aşağıdaki kriterlerde konu birlikte değerlendirilmiştir.


 


Bu toplantıda 2011/2012/2013 Yıllarının verileri dikkate alınarak; • Döviz Verileri

 • Akaryakıt Verileri

 • TEFE – TÜFE  

 • Devlet İç Borçlanma Senedi Faiz Oranları

 • İstanbul İçi Kurye Hizmeti Fiyat Listesi 

 • Memur Maaş Zammı Oranları

 • Noter Ücretlerindeki Artışı

 • Avukatlık Ücretleri Artışı  

 • Mali Müşavirlik Ücretleri Artışı

 • Gümrük İşlemlerinde Gümrük Müşavirliğinin Haricinde Yapılan Harcama Kalemleri

 • Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Riskleri, Hukuki ve Mali Sorumlulukları ile Gümrük Kanununun 234,235,236,237 ve 238 maddeler ile Kaçakçılık kanunu Ticaret ve Borçlar kanunundan gelen sorumlulukları anlatılmış.

 • Piyasa Koşulları, Nitelikli Eleman İstihdamı,Sair Giderler ve diğer ekonomik koşullar 

 • Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Belirlediği yıllık asgari ücret verileri, net bir şekilde anlatılmıştır.


 


Bu toplantıya katılan STK lar yıllık enflasyon nispetindeki bir artışın kendilerince makul karşılanacağı şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu STK Bakanlığımıza  gönderdikleri yazılı görüşlerde de bu çerçevede olduğu bilinmektedir.


Sn. Bakanımız Hayati YAZICI bey ile İstanbul’da yapılan görüşmede;


2014 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Teklifi gerekçeleri objektif kriter ve verilere dayanılarak hazırlanmış olunan dosyamız ve Bakanlığa sunulan teklifimiz kendisine de elden verilerek izahatı yapılmıştır.


Yapılan izahat da; • Kendisine 2014 yılı yeniden değerleme oranı olan 3,93 ün, asgari ücretlerimizin belirlenmesinde kesinlikle bir kriter olamayacağı ve bu oranın kabul edilemeyeceği,

 • STK’la yapılan toplantı neticesinde da Yıllık Enflasyon oranında Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesinin arttırılmasının makul ve mantıklı olduğu karşılanıldığının ifade edildiği,

 • İş sahiplerinin gümrük müşavirleri ile çalışma zorunluluğunun olmadığı halde ithalatın %91 inin, ihracatında %87 sinin gümrük müşavirleri tarafından yapıldığı belirtilmiştir.

 • Asgari ücretlerin olması gereken noktaya getirilmemesi halinde; Müşavirlik hizmet kalitesinin düşeceği,

 • Mesleki tarafsızlığımız sorgulanacak ve bunun kamu güvenliğine ciddi tehditleri oluşacağı, bununda Kayıt dışılığa ve usulsüzlüklere davetiye çıkartacağı,

 • Mesleki barış ve iş barış bozulacak, tekelleşme körüklenecek, mesleğimizin toplam kalitesini düşüreceği ifade edilerek enflasyonun üzerine refah payı eklenerek beş dernek tarafından mutabık kalınarak imzalanan asgari ücret teklifimizin bakanlığa sunduğumuz belirtilmiştir.

 • Firmaların gümrük müşavirlerini tercih etmelerinin sebepleri olan  maliyet avantajının sağlandığı, kamunun iş yükünü azalttığı, mali ve hukuki sorumluluk aldığı, doğru ve hatasız beyan yapıldığı anlatılmış,

 • Gümrük işlemleri sırasında TAREKS, DTS, TSE, TARIM ZİRAİ KARANTİNA vb. işlemlerin çok büyük zaman aldığı genelgeye konması gerektiği bildirilmiş,

 • Müşavirlik hizmetlerinin yasa ve etik değerlere bağlı kalmak amacıyla tam bir tarafsızlık anlayışıyla nitelikli personel ‘’Beyaz yakalı’’ çalıştırmamız gerektiği vurgulanmış,


Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin katılımı ile 21-22 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Bolu çalıştayında da Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusundaki derneklerin ilkesel yaklaşımı ile yukarıda bahsedilen kriterler açık bir şekilde dile getirilmiştir.


Yukarıda izah edilen çalışma ve emeğimize rağmen, onaya sunulan tarifeleri oluşturan objektif kriterlere detaylı mali analizlerimiz ve gerekçeleri ortaya konulmuş olmasına rağmen; Gümrük Kanunu gereği sadece onaylama veya onaylamama yetkisi olan Bakanlığımız, maalesef 2013 yılın ücretleri üzerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden değerleme oranına göre ilave yaparak resen asgari ücret genelgesini yayımlamış olması kabul edilemez bir gerçektir.  Yeniden değerleme oranlarının günün ekonomik koşullarını karşılamadığı sadece siyasi bir yaklaşım olduğu derneklerimizce bakanlığımızca yapılan her ortamda dile getirilmiştir.


Gümrük Müşavir derneklerimizce yayımlanan asgari ücret ile ilgili memnuniyetsizliğimiz bakanlığımız yetkililerine bildirilmiştir. Ayrıca sayın bakanımız nezdinde girişimlerimiz devam etmekte olup oluşan gelişmeler tarafınıza bildirilecektir.


Bilindiği üzere 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 27/5’înci maddesinde; Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hükmü yer almaktadır. Ayrıca Anayasamızın 135.maddesi ve Gümrük Kanunu ilgili maddesi ve diğer kanunların ilgili maddeleri gereğince Asgari Ücret uygulamalarında yaşanan ihtilaflarda meslek örgütlerinin belirlediği tarifeler yasalar gereği dikkate alınmaktadır.


Diğer taraftan, Derneklerimizce belirlenmiş olan asgari ücret tarifesine uyulmaması halinde ise Vergi Daire Başkanlıklarınca, re’sen veya ikmalen vergi zıyaı cezalı tarhiyat yapılacağı ayrıca gerek meslek mensupları gerekse ithalatçı veya ihracatçı firmalardan her biri adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir.


Belirtilen bu durum çerçevesinde; 5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası hükmü uyarınca Gümrük Müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren Asgari Ücret Tarifesinin her takvim yılı bazında belirleme yetkisinin Gümrük Müşavirleri Derneklerinde olduğu, Bakanlığın Derneklerce hazırlanan bu Asgari Ücret Tarifesini onaylama ya da onaylamama yetkisi dışında başka bir yetkisinin bulunmadığı dikkate alınarak; Asgari Ücret Tarifesinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için meslek etiği, disiplini ve Gümrük Müşaviri olarak mesleğimizin saygınlığını artırmak, kaliteli hizmet vermek, mesleğimize ve meslektaşlarımıza itibar kazandıracak ekte bir örneği Bakanlığımıza sunduğumuz 2014 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin gümrük müşavir derneklerimizce alınan bu karara uyulmasını önemle rica ederiz.


Saygılarımızla


Atilla ŞAHİN                                                                    


Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                


Yönetim Kurulu Başkanı                                      


 


Orhan KATTAŞ


Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği


Yönetim Kurulu Başkanı


 


Turhan GÜNDÜZ                                                                  


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                  


Yönetim Kurulu Başkanı


 


Taşkın DALAY 


 İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği                                                    


 Yönetim Kurulu Başkanı  


 


Abdülbaki ŞİMŞEK


Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği


Yönetim Kurulu Başkanı          

  Sosyal Medya