5 Mayıs 2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmî Gazete  

05 Mayıs 2018 / Cumartesi | Görüntülenme : 590

5 Mayıs 2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmî Gazete

5 Mayıs 2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11674      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

––  Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)

––  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 

  Sosyal Medya