Ekonomi Bakanlığı "Avrupa Birliği Telafi Edici Vergi Soruşturması"  

19 Ağustos 2015 / Çarşamba | Görüntülenme : 1387

Ekonomi Bakanlığı "Avrupa Birliği Telafi Edici Vergi Soruşturması"

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; İspanya Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği (APROMAR) tarafından Avrupa Komisyonu'na yapılan başvuru neticesinde Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli levrek ve çipura (0302.84.10, 0302.85.30, 0303.84.10, 0303.89.55, 0304.49.90 ve 0304.89.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 14 Ağustos 2015 tarihinde bir telafi edici vergi/sübvansiyon soruşturması başlatıldığı, soruşturma açılış bildiriminin yayımlandığı,


Yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi ya da ciddi zararı önlemek için ülkeler ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildikleri, bu itibarla, bahse konu telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde Türkiye menşeli çipura ve levrek ithalatının ülkemizce sübvanse edilip edilmediği, ayrıca sübvanse edildiği iddia edilen ülkemiz menşeli ürün ithalatının Topluluk üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirileceği, komisyon tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde, Topluluk çıkarı da ayrıca değerlendirilerek, ülkemiz firmalarına telafi edici vergi/sübvansiyona karşı önlem tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu,


AB'nin üye olmayan ülkelerden yapılan sübvansiyonlu ithalata karşı yerli üreticilerin korunmasına yönelik usul ve esasları içerir ilgili mevzuatı (597/2009 sayılı Konsey Kararı) ihracatçı sayılarının yüksek olduğu durumlarda örneklemeye (sampling) başvurulabileceğini 597/2009 sayılı Konsey Kararı'nın 27. maddesine göre; bu gibi durumlarda soruşturma, ihracatçıların seçimi esnasında temin edilebilen bilgilere dayalı istatistiki açıdan geçerli örnekler kullanılarak makul sayıda ilgili tarafla sınırlandırılabileceği,


Soruşturma açılış bildiriminden de görüleceği üzere herhangi bir ihracatçı firmamız soruşturmaya doğrudan taraf olarak belirlenmemiş olduğu, Komisyonun, ülkemiz üretici ihracatçılarını soruşturmaya katılmaya davet ettiği, bu itibarla, Komisyon'un örneklemeye gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen üretici ihracatçı firmaların veya temsilcilerinin, açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (14 Ağustos 2015) itibaren 15 gün içinde Komisyonla iletişime geçmeleri ve anılan bildirimin birinci ekinde (Annex I) yer alan bilgileri doldurarak Komisyon'a iletmeleri gerektiği, Bildirimin 5.2.1.1. (a) maddesinde de belirtildiği üzere, örneklemeye ilişkin olarak, Komisyonca talep edilen bilgilerin dışında ilave malumat sunmak isteyen ilgili tarafların, bu bilgileri yine resmi açılış tarihinden itibaren 21 gün içerisinde Komisyon'a iletmeleri gerektiği,


Komisyon'un mevcut soruşturma kapsamında örneklemeye gitmesi halinde, ilgili taraf olarak belirlenen ihracatçı firmalara soru formları (questionnaire) gönderileceği, bu formların, Komisyon'un örneklemeye hükmettiği tarihten itibaren 37 gün içerisinde doldurulması gerektiği, soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda, örnekleme dahilinde yer alan firmalar için bireysel sübvansiyon marjları hesaplanacağı, Komisyon'la iletişime geçen ancak örneklemede yer almayan firmalar, soruşturmalar kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedileceği, bu firmalara yönelik olarak örneklemede yer alan ilgili taraflar için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek sübvansiyon marjları hesaplanması olanak dahilinde olduğu, bununla beraber, örneklemede yer almayan ancak bireysel marj hesaplatmak isteyen firmaların da 37 günlük süre zarfında soru formlarını doldurmaları gerektiği,


Açılış bildiriminin 6. maddesinde de ifade edildiği üzere, herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabildiği, dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceği,


Açılış bildiriminin 5.7 maddesinde ayrıca, tüm ilgili tarafların soruşturma kapsamında yapacakları bildirimleri ve talepleri elektronik formatta Komisyon'a iletmelerinin beklendiği ve bunu yaparken, ilgili tarafın adının, adresinin, telefon numarasının ve geçerli bir e-posta adresinin belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu itibarla, gizlilik şartlarına ve Komisyon ile iletişime geçilmesinde izlenecek yollara ilişkin olarak açılış bildiriminin 5.7. maddesinde yer alan hususların firmalarımızca detaylı biçimde incelenmesinde fayda olacağı, yürütülmekte olan telafi edici vergi soruşturmasının, açılış bildirim tarihinden itibaren en geç 13 ay içerisinde sona ermesinin beklendiği,


İlaveten, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanmış olan "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esasları”nın firmalarımızca incelenmesinin yararlı olacağı,


Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, AB tarafından ülkemiz menşeli çipura ve levrek ithalatına karşı halihazırda yürütülmekte olan telafi edici vergi soruşturması sürecine ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla 25 Ağustos 2015 tarihinde saat 14.30'da Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 8. Kat Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirileceği,


hususları iletilmektedir.


Bilgilerini ve söz konusu toplantıya katılım sağlayacak temsilcilerinin ve ihracatçı firmaların isim ve unvanları ile birlikte en geç 18 Ağustos 2015 tarihine kadar, Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine) iletilmesi hususları bilgilerine sunulur.


 


Ek: AB Resmi Gazetesi nüshasının bir örneği (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_266_R_0006&from=EN)


 


 


Kaynak : http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-avrupa-birligi-telafi-edici-vergi-sorusturmasi-hkavrupa-birligi-telafi-edici-vergi-sorusturmasi.html

  Sosyal Medya