Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav Duyurusu  

25 Şubat 2015 / Çarşamba | Görüntülenme : 4528

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav Duyurusu

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği ön eleme sınavı Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 28.12.2014 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
 
Gümrük Yönetmeliği'nin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği ön eleme sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda mesleki yeterlilik sınavı 31.03.2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
SINAVA KATILACAKLAR:
 
28.12.2014 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavında başarılı olanlar ile 01.10.2011 ve 20.10.2012 tarihlerinde yapılan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme sınavlarında  Mahkeme Kararlarıyla başarılı sayılan kişiler  sınava katılacaklardır.
 
SINAV TARİHİ
 
Sınav 31.03.2015 Salı günü, saat 14:00’da yapılacaktır.
 
SINAV YERİ
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
Adres: Balıkhisar Mahallesi Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:685 Esenboğa Yolu Akyurt/ANKARA
 
SINAV KONULARI  • Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,

 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

 • Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

 • Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

 • Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 


Konuları ile bunlarla ilgili mevzuatı kapsar. 31.01.2015 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacaktır.
 
SINAV UYGULAMASI 


 • Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

 • Adayların sınavın başlamasından 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 • Sınav 150 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 • Adaylar, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.

 • Özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 • Sınav soruları ve cevap anahtarı 01.04.2015 tarihinde, sınav sonuçları ise 24.04.2015 tarihinde http://www.gtb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 


 • Gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan adaylar gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.

 • Sınava giren adayların cevap kâğıtları optik okuyucu tarafından okutulacaktır.

 • Başarı puanının hesaplanmasında [Puan=(DoğruSayısı/SoruSayısı)x100] formulü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular değerlendirme dışında bırakılarak kalan doğru sorular 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

 • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun sınav kurulu kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenek dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

 • Adayın sınav sonuç puanında her hangi bir yuvarlama yapılmayacak, puan küsuratlı çıkarsa virgülden sonra iki hane olarak gösterilecektir.

 • Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır. 


SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR 


 • Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.gtb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde Bakanlığa yapacaklardır.

 • Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun http://www.gtb.gov.tr adresinde duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Bakanlığa yapılacaktır.

 • Sınav kurulu, itirazları en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirecek ve sonuçlar adaylara yazı ile tebliğ edilecektir.

 • Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 • Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 


Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru www.gtb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

  Sosyal Medya