Gümrükler(Customs) 2013 Programı  

Gümrükler(Customs) 2013 Programı

 “Customs (Gümrükler) 2013 Programı”, Avrupa Birliği Programları arasında yer almakta olup, ülkemiz irtibat ve otorite görevi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Programın 2008-2013 yıllarını kapsayan 6 yıllık toplam bütçesi 323 milyon Euro’dur.Programının temel amacı, üye ve aday ülkelerdeki gümrük prosedürlerini olabildiğince standart hale getirmek ve bu standartlar çerçevesinde en iyi uygulamalara ulaşabilmektir.Söz konusu program daha önce “Customs (Gümrükler) 2002 Programı (1996-2002)” ve “Customs (Gümrükler) 2007 Programı (2003-2007)” adıyla faaliyet göstermiş olup, halihazırda “Customs (Gümrükler) 2013 Programı (2008-2013)” adıyla sürdürülmektedir. Customs (Gümrükler) 2013 Programı, 2013 yılı sonunda sona erecek olmakla birlikte, 2014 yılından itibaren, irtibat görevi katılımcı ülkelerin vergilendirme otoriteleri (ülkemizde Maliye Bakanlığı) tarafından yürütülmekte olan Fiscalis 2013 Programı ile birleşmek suretiyle “FISCUS (FIScalis/CUStoms) 2020 Programı” adı altında faaliyetlerine devam edecektir.Söz konusu program, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 23.05.2007 tarih ve 624/2007/EC sayılı kararları doğrultusunda 2008 yılından itibaren Customs 2013 adı altında devam etmekte olup, Türkiye’nin daha önce imzalanan Mutabakat Zaptı ile Customs 2013 Programına da katılımının devam edebileceği konusunda AB Komisyonu ile mutabık kalınmıştır.Ülkemizin mezkur programa katılımı, her yıl yenilenen Hibe Anlaşmasının (Grant Agreement) imzalanması ve yıllık katkı payının (158 bin Euro) ödenmesi ile mümkün olabilmektedir. Yıllık katkı payının bir kısmı her yıl azalan oranlarda IPA fonlarından, geri kalan kısmı ise ulusal bütçeden karşılanmaktadır.Customs 2013 Programı faaliyetlerine ilişkin dosyalar, AB Komisyonu denetimine tabi olup, söz konusu dosyalar AB Komisyonu denetçileri tarafından Ekim 2011’de çok detaylı bir denetime tabi tutulmuştur. Programın HedefleriI. AB'nin mali ve ekonomik çıkarlarının korunmasıI.A: AB Gümrük ve diğer mevzuatının basitleştirilmesi, modernleştirilmesi ve uygulanmasıI.B: Gümrük mevzuatının doğru ve yeknesak uygulanması ve yöntemlerin standartlaştırılmasıI.C: Gümrük idarelerinin kendi aralarında ve diğer kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliğiII. Ticaretin kolaylaştırılması, işbirliği ve rekabetçilikII.A: Karmaşık mevzuatın ticaret erbabı için daha anlaşılır hale getirilmesiII.B: Gümrük mevzuatının doğru uygulanması için ticaret erbabı ile işbirliği ve AB şirketlerinin rekabetçiliğinin artırılmasıII.C: Üye ülkeler ve üçüncü ülkeler arasında ticaretin basitleştirilmesi amacıyla işbirliğiIII. Tek Avrupa Gümrük İdaresiIII.A: Halihazırdaki bilgi ve iletişim sistemleri arasındaki birlikte işlerliğini ve 2005 yılından beri sürdürülen güvenlik ve emniyet inisiyatifini geliştirmek.III.B: Gümrük ve ticaret için kağıtsız ortam kararı, Modernize Gümrük Kodu ve üçüncü ülkelerle yapılmış mevzuatlar, idari ve müşterek anlaşmalar için  yeni IT projelerinin hazırlanması ve uygulanması.III.C: Ortak eğitim yaklaşımı, eğitim altyapısı, elektronik eğitim modülleri ve gümrükle alakalı diğer konuların yönetimiIII.D: Ticaret dünyası ile birlikte çalışarak ve gelecekteki bütün etkinlikler arasında tutarlılığı sağlayarak AB gümrüğünün gelecekteki yönünün belirlenmesi.IV: AB Vatandaşları ve Ticaret için Güvenlik ve Emniyet Önlemlerinin GüçlendirilmesiIV.A: Tedarik Zincirinin GüvenliğiIV.B:  Gümrük kontrollerinde arttırılmış verimlilikIV.C: Gerekirse sahada ya da çevrimiçi hızlı destek verebilecek bilimsel gümrük kuvvetlerinin geliştirilmesi.IV.D: Yasadışı, sınırlandırılmış ve yasaklanmış malların hareketine karşı etkin önlemler uygulayarak toplumun korunması.V: Genişleme ve Komşu ve 3. Ülkelerle İlişkilerV.A: Gümrük mevzuatı ve usullerle ilgili bilgi ve deneyimin paylaşımı ve bunların uygulanmasıV.B: Birliğin, (potansiyel) aday ülkeler ile doğu ülkeleri ve diğer üçüncü ülkelerin gümrük idareleri arasında deneyim değişimi ve işbirliğiV.C: Komşu ve üçüncü ülkelerle emniyet ve güvenlikle alakalı uluslararası ticaretin yarattığı risklerle olduğu gibi ticaret akışının kolaylaştırılmasında işbirliğiVI: Customs 2013 Programının İşlerliğini ArtırmakVI.A: Customs 2013 Programının YönetimiVI.B: İletişim ve Bilgi Paylaşımı kuvvetlerinin geliştirilmesi. PROGRAM ARAÇLARI1.Bilgi değişim sistemi ve iletişim2.İzleme3.Seminer ve çalış taylar4.Yönlendirme ve proje grupları5.Çalışma ziyaretleri6.Benchmarking7.Eğitim aktiviteleri8.Diğer aktivitelerGelecek dönemde ise bu aktivitelerin devamı öngörülmekle birlikte, araçların modernleştirilmesi, IT imkânlarından daha fazla oranda yararlanılması, eğitim imkanlarının artırılması ve gümrük idareleri arasında ortak faaliyetlere önem verilmesi amaçlanmaktadır. Customs 2013 Programı KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUPLARI VE BU GRUPLARIN ANA FONKSİYONLARI1)      Customs 2013 Komitesi: Komite üyesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürüdür. Komite toplantılarına Customs 2013 Programı Ulusal Koordinatörleri tarafından da katılım sağlanmakta olup, ülkemiz Ulusal Koordinatörü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Dairesi Başkanıdır.Fonksiyonu: Program faaliyetlerinin görüşülmesi ve Gümrük Politikaları Komisyonuna sunulmak üzere programın her türlü faaliyeti hakkında kararlar alınması2)      Customs 2013 İletişim GrubuFonksiyonu: Bu grubun amacı, Gümrük Birliği’nin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gündeme gelen konuların tartışılması ve iletişim faaliyetlerinde etkili yöntemlerin görüşülmesi.3)      Eğitim Yönlendirme GrubuFonksiyonu: Gümrük eğitiminde standartlaşmanın sağlanması ve eğitimin elektronik araçlarla desteklenmesinin sağlanması4)      Çalışma Yöntemleri GrubuFonksiyonu: Özellikle gümrük muhafaza ve güvenlik konularında birçok alt çalışma grubunun faaliyetlerinin takibi.5)      Nakit Kontrolleri GrubuFonksiyonu: AB’nin sınırlarda gerçekleştirdiği nakit kontrollerinin etkin bir şekilde uygulanması.6)      Gümrük Laboratuarları GrubuFonksiyonu: Gümrük laboratuarlarının etkin, verimli ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmasına yönelik metotların geliştirilmesi.7)      Elektronik Gümrük GrubuFonksiyonu: Gümrük işlemlerinde IT uygulamalarının başat öğe haline getirilmesi.8)      Gümrüğün Geleceği GrubuFonksiyonu: Gümrük idarelerinin güncel ekonomik, ticari ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilmesi.9)      Sonuçların Değerlendirilmesi GrubuFonksiyonu: Gümrük idarelerinden elde edilen istatistiki bilgilerin yorumlanması10)  Gümrük Tarama Teknolojileri GrubuFonksiyonu: Gümrük muhafaza hizmetlerinde kullanılan tarama sistemlerinin geliştirilmesi.11)   Çalışma Ziyaretleri GrubuFonksiyonu: Gümrük idareleri çalışanları arasında gerçekleştirilen çalışma ve değişim ziyaretlerinin koordinasyonu. PROGRAM OTORİTESİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ1)      C2013 Programının tüm yönetim ve koordinasyonunu yürütmek, Program kapsamında C2013 Komitesi Üyeliği, C2013 Ülke Koordinatörlüğü ile çalışma grubu üyeliklerini yürütmek ve bu konularda Bakanlıkta gerçekleştirilmesi gereken çalışmaları tespit ve koordine etmek, Bakanlığımızın katılım sağlaması gereken toplantı ve faaliyetleri, ilgili birimi ve katılımcı profilini tespit etmek, Program kapsamında Bakanlık personelinin üye ülkelere çalışma ziyareti gerçekleştirebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve üye ülkelerden ülkemize gerçekleştirilecek çalışma ziyaretlerinin koordinasyonunu sağlamak, 2)      Programın tüm mali hususlarını yürütmek ve program kapsamında yurtdışına gidecek personelin yol, harcırah ve konaklama masraflarına ilişkin çalışmaları yapmak, 3)      Program kapsamında tüm üye ülkelerin katılım sağlayacağı seminer ve çalıştaylar düzenlemek