Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Getirdikleri,  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Getirdikleri,

II. Yapılan Değişikliklere ve Getirilen Yeniliklere ilişkin Notlar1. Tevkifata tabi işlemelerde KDV iadesinde 5.000 TL (4000 TL idi) ve üzerindeki mahsuben iade talepleri önceden olduğu gibi sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. 5.000TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu ile çözülecektir. Ancak;
 • Külçe metal teslimleri,

 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,

 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,

 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,

 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,

 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: I/C-2.1.5.2.1)2. İade talebi olmasa dahi, istisnaları tevsik edici belgeler, beyannamelerle birlikte vergi dairesine sunulacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A.1.1.2-.II/A.2.2- II/A.3.3 ve II/A.4.3)3. Antrepo işleticilerinin düzenleyeceği ardiye faturalarında KDV uygulaması ardiye ücreti ithalatta KDV matrahına dahil edilecektir. (Tebliğdeki yeri: III/A-2.)Buna göre, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilecektir.Ayrıca Tebliğde, malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebileceği belirtilmiştir.4. Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerden, mahsuben iadeler için bundan böyle vergi inceleme raporu ya da YMM raporu aranacak, nakden iade talepleri münhasıran vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-2.3.1.)5. Uluslararası Taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan iadelerde (md.14), mahsuben iade talepleri için de vergi inceleme raporu ya da YMM raporu istenecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-2.3.1.)6. Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığından "Yetki Belgesi" almak üzere başvuru yapabilmesi için, aranan şartlardan asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL çıkarılmıştır. (Tebliğdeki yeri: II/A-5.7.1)7. Taşımacılık faaliyetini yapan yabancı kişi/firma ile fuar, panayır ve sergilere katılan yabancı kişi/firmalar, ödedikleri KDV’nin iadesini talep edebilmektedirler. Önceki uygulamada taşımacılık ile ilgili iade taleplerinden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Vergi Dairesi yetkiliyken, KDV Uygulama Genel Tebliği ile bu yetki Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin yapıldığı yerdeki vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığın belirleyeceği vergi daireleri yetkili kılınmıştır. (Tebliğdeki yeri: II/A-6.2)8. Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurtdışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmeyecektir. Diğer bir deyişle kesin ihracı öngörülmeyen mallar için ihraç kaydıyla teslim uygulaması mümkün değildir. (Tebliğdeki yeri: II/A-8.1)9. İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulamasından tarım üreticileri de yararlanabilecektir. Buna göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olan tarım üreticileri de tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir. (Tebliğdeki yeri: II/A-8.3)10. İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkün olacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A-8.7.)11. KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesi kapsamında teslimde bulunan dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükellefin, iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için geçici 17. madde kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.1.)12. DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara yine geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların, diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.1.)13. Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılardan, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapabilmeleri için ayrıca “imalatçı” vasfı aranmayacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.2.)14. DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli sayılacaktır; ayrıca imalatçı olmalarına ilişkin bir şart aranmayacaktır. (Daha önce imalatçı vasfını haiz olması aranıyordu) (Tebliğdeki yeri: II/A-9.3.)15. Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.4.)16. KDV Kanunu'nun 13. maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması”na geçilmektedir. Buna göre, vergi dairesi tarafından, sadece proje kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı olarak uygulanmak üzere istisna belgesi verilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/B-1.2.)17. KDV Kanunu’nun 13. maddesindeki bazı istisna işlerden kaynaklanan nakden iade taleplerinin münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirileceği düzenlenmiştir. Mevcut uygulamada YMM raporu kabul edilen bu tür nakden iadelerde, bundan böyle sadece vergi inceleme raporuna göre işlem yapılabilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/B-1.5.2.-II/B-1.5.3.1.1-II/B-1.5.3.1.2.1-II/B-1.5.3.1.2.2-II/B-1.5.3.2 ve II/B-6.4.1)18. "Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasında, KDV'nin önce ödenmesi sonra ilgili faaliyetleri yürütenlere nakden veya mahsuben iadesi söz konusuydu. Yeni uygulamada satıcı mükellefler istisna belgelerine istinaden bu faaliyetlere yönelik teslim ve hizmetlere KDV uygulamayacak, daha sonra yüklendikleri vergileri için iade talebinde bulunacaklardır. (Tebliğdeki yeri: II/B-4)19. Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar için tebliğ ekinde yer alan (EK: 9B) bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/B-5.4.)20. KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17. maddeleri uyarınca satıcı tarafından ihraç kayıtlı teslim kapsamında teslimi gerçekleştirilen mallara ilişkin KDV, alıcı tarafından malın teslimi anında indirilecek KDV hesaplarına intikal ettirilmemektedir. Alıcı tarafından söz konusu alım nedeniyle yüklenilen KDV, süresi içinde ihracatın gerçekleşmemesi durumunda indirilecek KDV olarak kayıtlara intikal ettirilebilmektedir. Dolayısıyla bu durumda alıcının ihracat için verilen sürenin son gününü izleyen gün itibarıyla indirim imkanı doğan vergiyi, bu günü içine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim konusu yapması mümkündür. (Tebliğdeki yeri: III/C-5.6.)21. Teminatlı iadelerde, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülecektir. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde teminat VİR sonucuna göre çözülecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-2)22. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) ihracattan doğan KDV iadelerinde faydalandığı % 4 ve diğer ihracatçıların faydalandığı % 8 indirimli teminat uygulamasından KDV Uyulama Tebliğinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan mükelleflerden DTSŞ ve SDTŞ’ler % 4 ve diğerleri % 8 oranında teminat vereceklerdir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-2.)23. HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenecek ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılacaktır. Yapılan incelemede haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı % 5'i (bu oran önceki uygulamada %1 olarak belirlenmişti.) geçen mükelleflerin sertifikaları iptal edilecektir. Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-3.)24. Teminat mektubuyla nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-5.1)25. 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında yapılan ihraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesi vergi dairesine ibraz edilmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-7.)26. İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. (Tebliğdeki yeri: IV/D.1.)27. 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabileceklerdir. Mükelleflerin bu işlem için indirilecek KDV listesi vermeleri gerekmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/D.1.) 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete'de 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.Bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birtakım değişiklikler yapılmıştır.
 • Yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde, Yüklenilen KDV listesi ve İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu belgesi aranmayacaktır.

 • Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükelleflerden, birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflere, takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmelerine olanak sağlanmıştır.

 • Boru hattıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerinin bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal ve hizmet alımları, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna kapsamından çıkarılmıştır.

 • 6552 Sayılı Kanun ile bazı kıymetli taşların borsa dışında işlem görmesi durumunda KDV istisnasının uygulanmayacağına yönelik yapılan düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

 • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimlerinin de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacağı belirtilmiştir.

 • Özel matrah şekillerine “Kıymetli Taş Teslimleri” başlığı eklenmiştir. Buna göre, İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınacaktır.

 • İade hakkı doğuran dönemle sınırlı olmamak üzere, bu işlemle ilgili olarak önceki dönemlerde de yapılan telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin de iade hesabına dahil edilmesi mümkün kılınmıştır.

 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerde iade uygulamasında, ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşmayacaktır. Tebliğde bu tutar, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamayacağı yönündeydi.

 • DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizinyurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşmayacaktır. Tebliğde bu tutar, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamayacağı yönündeydi. Kaynak: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği /Deloitte