Taşıyıcı ortam ve 238 üzerine  

Taşıyıcı ortam ve 238 üzerine

Söz konusu Genelgede,1.maddenin;“Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.”  hükmü hatırlatıldıktan sonra,bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komutların bu kapsamda olmadığı yani “eşya” sayılmadığı için,ihracat beyannamelerinde sadece taşıyıcı ortamın (CD,DVD,flashdisk,harddisk,gibi elektronik ortamlar ve basılı kağıt ortamlar) gümrük kıymetinin yer alacağı,veri ya da komutların beyan edilmeyeceği belirtiliyor.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin ,’Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler’ başlıklı maddesinin;”Diğer taraftan, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretilen yazılımın Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkündür.” hükmü dikkate alındığında;hem karşılaşılması muhtemel sorunların önüne geçecek,hem de fırsatçıları  engelleyecek  teknoloji dostu,nitelikli mevzuat düzenlemesi yapılabilir.Tıpkı depolama olanağı olmayan elektrik ithalat ve ihracatında olduğu gibi.*Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden;Dahilde İşleme Rejimi,Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde,4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238.maddesinin uygulanacağı,söz konusu uygulamanın,vergi kaybına neden olmayan usulsüzlükler için uygulanan 241.maddeden başlayıp,gümrüklenmiş değerin 2 katına kadar uzayan para cezalarını kapsayabileceği biliniyor.238.maddenin 1.fıkrasında yer alan,“241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”Hükmünün son cümlesinde yer alan ve herhangi bir ikincil mevzuat düzenlemesinde açıklamasına rastlanmayan,”Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.” İfadesinin neyi anlattığının ise izaha ihtiyacı olmalı.Acaba bu hüküm,maddenin 11.04.2013 tarihli,28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikten önceki “…tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası alınır. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.” ifadesinden kalan bir durum mu?*meraklısına:“Vücudumun bir parçası gibidir saat.Yazmaya başlamadan önce kolumdan çıkarıp masamın üzerine,önüme koyarken,sanki kendimi futbol oynamadan önce gömleğini çıkaran biri gibi hissederim…Mücadeleye hazırlanma jestidir benim için.”(Orhan Pamuk-Öteki Renkler)FERİDUN CEMAL İNAL

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ