"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Ortak Ve Topluluk İçi Transit Sisteminde Yeni Perspektifler

Tarih: 3.05.2012 12:05:00 - Görüntülenme: 4293

 Bu işlemler, 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanmaktadır. Malların gümrük ücretlerinin pozisyonlarına bağlı olarak bir "T1" ya da "T2" prosedürü kullanılmaktadır Topluluk içi ve Ortak transitOrtak Transit Sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda, eşyanın cinsine ve menşeine bakılmaksızın bir ortak transit rejimini uygulamaya koyarak gerektiğinde aktarma yapılan, yeniden gönderilen veya depolanan eşya dahil olmak üzere, eşyanın, transit olarak Topluluk ve EFTA ülkeleri arasında veya EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınmasına uygulanır. Yeni kurallar, hem ortak hem de Topluluk içi transit için halihazırda yürürlüktedir. Fakat gümrüğe ve ticari ofislere değişikliklerin uyarlanması için gerekli olan zamanın tanınması amacı ile, 1 Ocak 2001 tarihi itibarı ile halihazırda uygulamada olan ve daha yüksek kaçakçılık riski barındıran mallar için ayrıntılı teminatları hususundaki kurallar haricinde, kuralların sadece 1 Temmuz 2001 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.Daha yüksek kaçakçılık riski barındıran mallar için ayrıntılı teminatlar özel kurallardan farklı olarak, ticari işlemler için gerekli olan zamanı olduğu kadar ulusal idarelerin var olan yetkilendirmeleri uyarlaması ya da yeni yetkilendirmeleri teslim etmeleri için gerekli olan zamanı da göz önüne alarak sağlanan kolaylıklar için genel bir geçiş süreci bulunmaktadır. Bahsi geçen bu geçiş dönemi 31 Aralık 2001 tarihinde sona erecektir.TransitGümrük Transit işlemleri, Avrupa'nın entegrasyonu için esas olan dönüm noktalarından birisidir ve Avrupa içerisindeki ticaret işlemleri için hayati önem taşımaktadır. Bu transit işlemleri, malların daha serbest biçimde dolaşımına imkan tanırken gümrük geçiş formalitelerinin daha kolay hale gelmesini sağlar. Transit işlemleri, bu kolaylıkları ve erişilebilirliği Topluluk içerisinde ithal edilen mallara uygulanmakta olan (Topluluk içi transit) ya da Avrupa Topluluğu, Avrupa Serbest Ticaret Ortaklığı ve ülkeleri arasında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde (Ortak Transit Sözleşmesi aracılığı ile) uygulanmakta olan ya da hali hazırda TIR Sözleşmesine taraf olan ülkelere gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde uygulanan vergileri ve gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ve mali yükleri geçici olarak askıya almak sureti ile gerçekleştirir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için, gümrük birliği transit sistemine erişim, tam üyelik öncesi stratejilerinde anahtar bir rol oynamaktadır.Avrupa içerisinde her yıl yaklaşık olarak milyonlarca Topluluk içi ve ortak transit belgesi ve yine milyonlarca TIR karnesi verilmekte ve bu durum milyarlarca Euro değerinde gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ve mali yükler temsil etmektedir ve bahsi geçen sayılar her sene artış göstermektedir.Bahsi geçen bu üç transit sisteminin kısa bir tanımını ve bir yeniliğin neden gerekli olduğu hakkında bir açıklama yapmak gerekirse transit sistemin bilgisayarlaştırılmasının arkasında yatan temel düşünce Topluluk içi ve ortak transit sistemlerine getirilmiş olan değişikliklerin NCTS'nin, yeni Avrupa bilgisayarlaştırılmış transit sistemini de ki basitleştirme.Topluluk içi transit nedir?Topluluk içi transit işlemleri Topluluk Gümrük kodlarına ve Topluluk gümrük yasalarına dayanmaktadır ve aşağıda belirtilen konularda uygulanmaktadır:• Topluluk içi olmayan ve ithalat işlemlerinde gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ve mali yükler tehlikede olduğu malların dolaşımı - bu işleme harici Topluluk içi transit adı verilir. Harici Topluluk içi transit işlemlerinde kullanılan belgeye "Tl" denmektedir. • Ancak, Topluluk içi malların ortak transit prosedürleri kapsamında bulunduğu durumlarda ve ihracat işlemleri ile ilişkin olarak belirli özel Topluluk ölçütlerine tabi oldukları durumlarda Topluluk içi "harici rejim" Tl bu durumlardaki mallara da uygulanır. Bu duruma örnek olarak ortak tarımsal politikaların ya da engellerin, ceza indirimlerinin ya da ücretlerin yeniden ödenmesinin altında yatan geri ödenen fonların bulunduğu durumlar verilebilir.  • Yola çıkış noktası ve yarış noktasının Avrupa Topluluğu içerisinde bulunduğu ve bu iki nokta arasında üçüncü bir ülkenin topraklarından geçilmesi gereken topluluk içi malların dolaşımına dahili Topluluk içi transit adı verilmektedir.Malların dahili Topluluk içi transit işlemler kapsamına alınması ile bahsi geçen malların Topluluk içi statüleri gösterilmekte ve tekrar Topluluk üyesi bir ülkeye giriş yaptıklarında gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ve mali yükler yeniden ödenmesi gerekli olmamaktadır. Dahili Topluluk içi transit işlemler için kullanılan bu belgelere "T2" ismi verilmektedir. Dahili Topluluk içi transit işlemleri, aynı zamanda Topluluk içi malların Kanal Adaları ve Kanarya Adaları (I) benzeri vergi uyumluluğu üzerine direktiflerin kapsamı dışında kalan ve Avrupa Topluluğunun gümrük bölgesinin bir parçasını oluşturan bölgelere ya da bölgelerden olan dolaşımına da uygulanabilir. Bahsi geçen durumlarda bir "T2F" belgesi kullanılmaktadır.• Avrupa Topluluğu ile Andorra ve San Marina arasında gerçekleşen dolaşımlar, gümrük birliği anlaşmaları tarafından kapsanan malları içerdikleri sürece Topluluk içi transit işlemlerine tabidir. Bu gibi bir durumda, işlemler ödenecek ücretlerin doğrudan ya da teslimat üzerine yapılıp yapılmamasına bağlı olarak hem dahili hem de harici transit işlemleri gerektirebilir.TIR nedir?TIR transit prosedürü ("Transports Internationaux Routiers" - Uluslararası Karayolu Taşımacılığı) de benzeri bir amaca hizmet eder, fakat daha büyük bir coğrafi alanı kapsar. Bu prosedür, halihazırda bütün Avrupa Topluluğu Üyesi Ülkelerin dahil olduğu 64 anlaşmaya taraf ülkenin bulunduğu TIR Karneleri kapsamı altında Malların Uluslararası Taşımacılığı üzerine yapılan Gümrük Sözleşmesine dayanmaktadır (TIR Sözleşmesi, 1975). Mallar, Avrupa Topluluğu tarafından sınırlandırılmayan bir işlem ile değil, herhangi sayıdaki anlaşmaya taraf ülke üzerinde gerçekleştirilen tek bir TIR işlemi aracılığı ile hareket edebilir.Mevcut TIR prosedürü, hem gümrük beyannamesi hem de teminat olarak hizmet veren "TIR Karnesi" üzerine dayanmaktadır. Bahsi geçen "TIR Karneleri" Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından basılır ve dağıtılır ve her bir anlaşmaya taraf ülkenin (genellikle gümrük ile ilgili) yetkili otoriteleri tarafından bahsi geçen amaçlar için yetkili olan ulusal teminat kuruluşları tarafından kullanıcılara dağıtılır.Ortak transit sistemi neden gereklidir?Transit sisteminde büyük miktarlardaki para nedeni ile transit sistemleri her zaman kaçakçılık kavramı= bir odak noktası olmuştur. Kaçakçılık olaylarının gerçekleşmesi olasılığı, iç pazarın başarısı ile ve genel olarak dünya ticaretinin gelişimi ile artış göstermiştir.1960’lı yılların sonlarından itibaren yürürlülükte olan Ortak ve Topluluk içi transit sistemleri, 1990’lı yılların başlarından itibaren zayıflıklar göstermeye başlamıştır:·Kağıt üzerinde gerçekleştirilen işlemlere dayalı sistemin kaçakçılık karşı koruması olmadığı anlaşılmıştır; ·Prosedürlerde gittikçe artış gösteren bir anlaşılırlık ve açıklık eksikliği oluşmuş ve iki sistem arasında paralellik eksikliği gözlemlenmeye başlamıştır;  ·Sistemlerin bazı belirli özel durumlar ile başa çıkmaktaki yetersizliği ile riskler büyümeye başlamış ve güvenilirlik durumu azalmıştır; ·İdareler, idari iletişim ve yazışmalarda ve idareler arası işbirliğinde yetersizlik durumlarının ortaya çıkması ile birlikte yürürlükte olan yönetmelikler ile uyum göstermekte yetersiz olmaya başlamıştır.Denetim Kurulunun transit üzerine gerçekleştirdiği 1994 tarihli raporunu ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlâmentosuna ve Konseyine sunulan üç mesaj yazışmasını (1995 ve 1996) müteakip, sistem kapsamında bulunan idareciler ve kullanıcılar, bir yeniliğin gerekliliğini açık bir şekilde görmüşlerdir. Öngörülen bu yenilik ihtiyacı, Avrupa Parlamentosunun Geçici Soruşturma Komitesi tarafından hazırlanan ve transit sistemlerinin tam ve dikkatli bir incelemesini gerçekleştiren bir rapor tarafından onaylanmış ve oluşan bu durum sonucunda sistemin tam olarak bilgisayarlaştırılmasına dayanan hem yasal hem de pratik seviyede değişikliklere neden olmuştur.Benzer bir süreç. TIR sistemi alanında da devam etmektedir. 1990'11 yılların başlarında mevcut TIR sistemi kaçakçılık olaylarında belirgin bir artış yaşamaya başlamış ve bu durumun sonucunda vergilerden ve ücretlerden elde edilen gelirlerde yüksek miktarlarda kayıplar oluşmuştur. Gerçekleştirilen kaçakçılık olaylarının büyük çoğunluğu, her ikisi de yüksek oranlarda vergiye ve ücrete tabi olan alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşmiştir. Bahsi geçen durumlarda. 50.000 ABD Doları tutarındaki teminat sınırı, çoğunlukla gümrük yetkilileri tarafından talep edilen tazminatları karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu nedenden dolayı, 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren 200.000 ABD Doları tutarında özel bir "alkol / tütün" teminatı getirilmiştir. Buna rağmen durum o kadar kötüleşmiştir ki, 30 Kasım 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde sigorta şirketleri merkez birliği, tütün ve alkol için verdikleri bütün teminatları karşılayan sigortalarını geriye çekmek zorunda kalmışlardır. Bu durumun anlamı, TIR işlemleri altında tütün ve alkol taşımacılığının artık mümkün olmamasıdır. Bunun yanında, 1 Nisan 1996 tarihinden yürürlüğe girecek şekilde bazı Topluluk Üyesi Devletlerin ulusal kuruluşları, Topluluk içi transit kapsamında ayrıntılı teminat kullanması yasaklanan sığır eti, süt, krema ve yağ benzeri hassas mallar için TIR teminatlarını geri çekmişlerdir. Sonuç olarak, bahsi geçen malların T1R işlemleri altında Topluluktan içeriye ya da dışarıya taşınması imkansız hale gelmiştir.Yeni Bilgisayarlaştırılmış Transit Sistem (NCTS) nedir?Transit sisteminde gerçekleştirilen yeniliğin anahtar niteliğinde olan sistemin bilgisayarlaştırılmasıdır. Günümüz dünyasında, gümrük idareleri ticaretin ihtiyaçlarını hızlı ve esnek bir biçimde uyarlamalı ve ticaret ortamında gerçekleşen sürekli değişimler ile bir hizada kalmalıdırlar. NCTS, transit sistemlerinin idare ve kontrol edilmesi için bir alet olarak hizmet edecektir. İleri bilgisayar sistemlerinin ve verilerin elektronik ortamda işlenmesinin kullanılmasına dayalı olacak olan NCTS, kusurları kanıtlanmış olan kağıt üzerindeki işlemlere dayalı olan sisteme göre daha modern ve verimli bir idare şeklini garanti edecektir.NCTS'nin ana amaçları aşağıda belirtilmiştir:·Transit prosedürlerinin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak;·Sahtekarlıkların belirlenmesi ve önlenmesini geliştirmek;·Bir transit prosedürü altında gerçekleştirilen işlemleri hızlandırmak ve bahsi geçen işlemlere güvenlik sağlamak.Genel bir kural olarak, NCTS, halihazırda 'Tl" ya da "T2" şeklinde hazırlanan tek bir idari belge (SAD) kullanılarak gerçekleştirilen hem dahili hem de harici Topluluk içi transit ve ortak transit durumlarında kullanılacaktır.Bu nedenden dolayı, başlangıçta, bilgisayarlaştırılmış sistem malların demiryolu, hava yolu, deniz yolu ya da boru hatları vasıtası ile taşındığı ve gerekli olarak nakliye şirketinin kendi belgelendirmesinin kullanıldığı kolaylaştırılmış prosedürleri kapsamayacaktır.NCTS Topluluk içi ve ortak transit prosedürlerine tabi olan malların dolaşımına uygulanacağı için, ortak transit kapsamına 31 ülke dahil edilmiştir. NCTS`nin sonuçta yaklaşık olarak 3.000 Avrupa gümrük ofisini birbirine bağlayacağı tahmin edilmektedir.NCTSNCTS, tam olarak anında işlevsel hale gelmeyecektir. Bir "büyük patlama" yerine, Hareket  noktasında bulunan Gümrük İdaresinin  bilgisayar sistemine geçip geçmemesine dayanacak şekilde hem kağıt üzerinde gerçekleştirilen işlemlere dayalı olan sistemin hem de NCTS'nin birbirleri ile yan yana kullanılacağı bir ara geçiş dönemi bulunacaktır. Köklü değişiklik tamamlandığı zaman, "kağıt üzerindeki kurallar" devam ettirilmeyecek ve uygulanacak olan kurallar sadece "yeni" kurallar olacaktır. NCTS, halihazırda topluk ülkelerinde uygulamaya başlanmıştır. Aşağıda belirtilen mallar, daha yüksek kaçakçılık riski barındıran mallar olarak dikkate alınacaktır;• Evcil büyükbaş hayvan türlerine dahil canlı hayvanlar• Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş, taze ya da soğutulmuş• Süt ya da krema, konsantre halde ya da ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı içeren• Katı yağ ya da sütten elde edilmiş diğer yağlar ve sıvı yağlar• Taze muzlar, plantainler hariç• Şeker pancar' ya da şeker kamışı ve kimyasal olarak saf halde katı sukroz•  Hacim olarak % 80 ya da daha yüksek değerde alkol içeren denature edilmemiş etil alkol• İspirtolar, likörler ve diğer yüksek alkollü içecekler•  Tütün içeren sigaralar Bahsi geçen malların HS kodu uyarınca tam ayrıntıları ve minimum miktarları Sözleşme kapsamındaki (ortak transit için) Ek Bölüm I içerisindeki Ek I içerisinde ve 2454 / 93 numaralı Yönetmelik (Topluluk içi transit için) içerisindeki Ek 44 C kapsamında bulunabilir. Topluluk içi / Ortak transitGerçekleştirilen yeniliğin ana hatları nelerdir?Gerçekleştirilen yeniliğin üç ana amacı bulunmaktadır:• Transit yönetmeliğinin kalitesinin geliştirilmesi, yani;o Temel yasal çerçevenin daha açık bir sunumu, hem ticaret hem de gümrük İdarelerin haklarının ve yükümlülüklerinin açıkça belirtilmesi;o Topluluk içi ve ortak transit işlemleri arasında daha yüksek derecede uyumluluk elde etmek;o Topluluk Gümrük Kodu yasal çerçevesi içerisinde bulunan Topluluk içi transit kanunlarının daha iyi bir şekilde entegrasyonu.• Aşağıda belirtilen hususlar uyarınca kuralların daha etkin ve düzenli uygulanması:o Prosedürlerin gerçekten çalışmasını sağlamak amaçlı olarak ulusal idareler tarafından daha fazla efor sarf edilmesi;o   Mevcut olan işlevsel belgelerin kullanımında bir optimizasyon (Gümrük 2002 programı altında sunulan olasılıkların kullanılması vasıtası ile).• Transit prosedürlerinin bilgisayarlaştırılması:o Sistemin daha iyi idaresinin ve kontrolünün sağlanması;o Transit işlemlerinin çalışmasını hızlandırmak. Yeni Bilgisayarlaştırılmış Transit Sistemi (NCTS) Yeni Bilgisayarlaştırılmış Transit Sistemini (NCTS) kullanan bir kişisel bilgisayarGirişBu bölüm içerisinde, öncelikle NCTSinin avantajlarını ve hem tüccar hem de gümrük yetkililerine getirdiği yükümlülükleri tanımlayacağız. Daha sonra sistemin nasıl çalıştığını anlatacağız.NCTS'nin ticarete sağlayacağı avantajlar nelerdir?Sistem tüccarlara aşağıdaki gibi pek çok avantaj sağlamaktadır;·         Geliştirilmiş hizmet kalitesio    Gümrük İdarelerinde beyannamelerin elektronik olarak önceden gönderilmesi sonucunda sağlanacak daha az bekleme süresi; o    Beyannamelerin sunumu esnasında daha geniş esneklik ·         Transit prosedürlerinin, posta yolu ile kağıt beyannamenin 5 nolu teyit nüsha kağıt işlemleri yerine elektronik mesajlaşma yolu nedeni ile daha erken tamamlanması üzerine teminatın daha hızlı bir biçimde serbest bırakılmasını sağlamak. ·         Malların beyan edilmesi için kağıt üzerindeki işlemlere dayalı sistem ile bağlı olarak gerçekleşen yüksek maliyetlerin (daha fazla zaman ve efor sarf edilmesini gerektiren uzun prosedürler). ·         Transit işlemlerinde, ticari işlemler lehinde daha büyük bir açıklık. ·         Gümrük görevlilerinin daha önceden Hareket Gümrüğünden  aldıkları bilgiler üzerine malların varışından önce mal sevkiyatını kontrol edip etmemeye karar vermeleri nedeni ile,Nakliyeci/  ihracatçı ve ithalatçı  gümrüklerde karar verilmesini bekleyerek değerli zamanını harcamayacaktır. Yukarıda bahsedilen ve ticarete sağlayacağı bu genel avantajların yanı sıra, NCTS sistemi ile bağlantısı olan yetkili sevkiyatçılara sağlayacağı bir avantaj daha bulunmaktadır. Bütün dolaşımlar sistem tarafından doğrudan yönlendirileceği için bu kişilerin kağıt üzerindeki işlemlere dayalı bir çevrede gerekli olan gereksiz formaliteleri gerçekleştirmek zorunluluğundan kurtulacaklardır.NCTS'nin gümrüğe sağlayacağı avantajlar nelerdir?· Söz konusu olan gümrük idareleri arasında bulunan iletişim ve koordinasyon gelişecektir. · Sürekli tekrarlanması gereken hareketler artık sadece bir kez gerçekleştirilecektir; bu durum zaman kazanılmasına sebep olacak ve bilgilerin iki kez işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek risk faktörlerini ortadan kaldıracaktır. · Verilerin gözden geçirilmesini hızlandırırken sistemi daha esnek bir hale getiren daha tutarlı bir sistemin yaratılması. · İşletim kriterlerinin uyumlu hale getirilmesi ile gereğinden fazla sayıdaki alt prosedürlerden ve kuralların nasıl uygulanacağı konusundaki değişken yorumlardan kurtulunacaktır.· Doğrudan gümrük tarafından idare edilen bir sistemin bulunması, daha yüksek seviyede güvenlik, transit işlemlerinin idaresinde daha yüksek bir tempo, daha güvenilir veri elde edilmesi ve dolaşımların daha iyi denetlenmesi sonuçlarını doğuracaktır. Tüccarların NCTS'nin gümrük için olan avantajlarından doğrudan olmasa da yarar sağlayacakları açıkça görülmektedir. NCTS'yi hangi tüccarlar kullanabilecek?· Prensipte, NCTS bütün tüccarlar tarafından kullanılabilir. Yapılması gereken tek şey, sadece NCTS sistemine bağlanmak amacı ile gümrük ile iletişim için kurulmuş olan elektronik veri değişimi (EDI) prosedürlerini kullanmaktır. Gümrük İdarelerin yükümlülükleri nelerdir?Gümrük ofisleri aşağıdaki hususları yerine getirmelidir:· Bilgisayar alt yapısı kurmalı ya da var olan sistemlerini Ortak İletişim Şebekesi (CCN / CSI) ile uyumluluk gibi NCTS'nin özel gereklerine uyumlu hale gelecek şekilde yeniden düzenlemelidirler; · Bilgisayar uygulamalarının sürekli olarak devam etmesini sağlamak amacı ile bir kurum oluşturmalıdırlar (Yardım Masası); · NCTSinin mevcut prosedür ve organizasyon düzenlemeleri ile entegre bir halde geliştirildiğinden emin olmak için belli ölçütler hazırlamak ve geliştirmek; · Gümrük personeli ve tüccarların uygun bir şekilde eğitilmeleri için bir eğitim programı geliştirmek ve uygulamak. Bir NCTS işleminde kullanılan ana maddeler ya da mesajlarAyrıntıya girmeden önce, Bir NCTS işleminde kullanılan ana maddeler ya da mesajlar konusundan biraz bahsetmek yararlı olacaktır. · Kağıt üzerinde ya da elektronik formda sunulacak olan transit beyannamesi. · Tek kayıt numarası olan ve dolaşımın tanımlanması için sistem tarafından hazırlanan beyannameye verilen dolaşım referans numarası (MRN). · Kalkış noktasından yarış noktasına kadar mallar ile birlikte taşınacak olan transit eşlik belgeleri. · Kalkış noktası tarafından beyanname içerisinde belirtilen yarış ofisine gönderilen "beklenilen yarış kaydı" mesajı. · Kalkış noktası tarafından mal sevkiyatının olası beklenilen sınır geçiş noktalarını bilgilendirmek amacı beyannamede belirtilen noktalarda bulunan transit ofislerine (1°) gönderdiği "beklenilen transit kaydı" mesajı. · Gerçek transit ofisi tarafından mal sevkiyatının kontrol edilmesinden sonra kullanılması için verdiği "sınır geçiş bildirisi" mesajı  · Gerçek yarış noktasında bulunan Gümrük İdaresi tarafından Hareket Gümrük İdaresine noktasında bulunan Gümrük İdaresine eşyanın idareye  ulaşmasından sonra gönderilen "yarış notu" mesajı · Gerçek yarış noktasında bulunan Gümrük İdaresi tarafından Hareket Gümrük İdaresine bulunan eşyaların kontrol edilmesinden sonra gönderilen "kontrol sonuçları" mesajı Bir transit Gümrük İdaresi, Avrupa Topluluğunun ya da Gümrük birliği Transit Sözleşmesine dahil olan diğer ülkelerden bir tanesinin harici kara sınırlarından birisinin üzerinde bulunan bir gümrük idaresidir.MühürlemeGenel bir kural olarak, eşyanın ayniyeti, mühürleme yoluyla sağlanır. Bu amaçla;·Taşıma aracının diğer düzenlemeler çerçevesinde onaylanmış olması veya hareket idaresi tarafından mühürlenmeye uygun bulunması halinde eşyanın bulunduğu yer,·Diğer durumlarda her bir kap,mühürlenir.·Taşıma aracı;·Mühürlerin kolay ve etkili bir şekilde takılabilmesi,·Görünür darbe izi bırakmadan veya mühürler bozulmadan herhangi bir eşyanın çıkarılamayacak veya konulamayacak şekilde imal edilmiş olması,  Hareket idaresi, ayniyet için alınan diğer önlemleri dikkate alarak, eşyanın transit beyannamesinin 31 no.lu kutusundaki veya tamamlayıcı belgelerdeki tanımı, bunların hemen tanınmasını mümkün kılıyorsa ve mühürleme ve örtü çekilmesi mümkün olmuyorsa mühürlemeden vazgeçebilir. Ancak, bu hüküm Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren eşyayı kapsamaz.·Mühürler, yetkili makamların izni olmaksızın sökülemez.Asıl sorumlu Şahsen veya yetkili temsilcisi aracılığı ile eşyayı ortak transit rejimine tabi tutan kişiyi, Asıl sorumlunun yükümlülükleriTransit Refakat belgesinde belirlen süre sınırı içinde, yetkili makamlar tarafından alınan ayniyet önlemlerine gerekli şekilde uyarak varış idaresine gerekli belgeler ile birlikte eşyayı tam ve sağlam olarak sunmakla, yükümlüdür..Teminat;· Tek bir ortak transit işlemini kapsayan bireysel teminat,·Basitleştirme işlemler kapsamında birden fazla ortak transit işlemi için kapsayan kapsamlı teminat, kullanılabilir.· Farklı teminat türleri birlikte kullanılabilir. Bireysel teminatın şekli·  Nakit, işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği efektif alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler,· Kefilin;· Asıl sorumlu olarak hareket etmek isteyen kişi adına düzenlediği teminat belgesi,·            Asıl sorumlu olarak hareket etmek isteyen kişilere verilecek 15.000 TL tutarındaki teminat fişleri için düzenlediği teminat belgesi, şeklinde olabilir.(Basitleştirilmiş UsullerGümrükler Genel Müdürlüğü, asıl sorumlu veya alıcının başvurusu üzerine, duruma göre aşağıdaki basitleştirmelere izin verebilir:·      Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme,·      Özel tip mühürler,·      İzinli gönderici,·      İzinli alıcı, İzinli göndericiOrtak transit rejimi dahilinde düzenlenen Transit refakat belgesini kapsamı eşyayı hareket Gümrük idaresine sunmaksızın ortak transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici statüsü verilebilir. Bu hak sadece kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni verilen kişilere tanınır. İzinli alıcıOrtak transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat belgesini varış idaresine sunmaksızın eşyayı tesislerinde veya belirlenmiş bir başka yerde teslim almayı isteyen kişilere izinli alıcı statüsü verilebilir. 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Mükerrer R.Gazetede yayılan ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİ şu an için sadece Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasında uygulanmakta ancak 2012 Temmuz ayı itibar ile Ortak transit Sözleşme’nin bir Akit Tarafı olmaya davet ülke, olarak Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreterliği’ne bir katılma belgesi kabulü ile Sözleşmeye katılmış olacağız o zaman Türkiye Gümrük Bölgesi başlayan ihracat veya Transit işlemi için düzenlen Transit Refakat Belgesi eşyanı taşınmasına eşlik ederek hareket Gümrük idaresine başlayan işlem nihai varış gümrüğüne kadar sadece bu belgeyle gidecektir ayni şekilde ithal kaydı ile gelen eşyada Transit Refakat Belgesi ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki son varış gümrüğüne kadar gelecektir buda gümrüklerdeki zaman kayıplarına ve ekonmık yönünden hem nakliyeciye hem de ithalatçı ve ihracatçıya büyük kolaylıklalar getirecektir. ZEKİ OKUMUŞ

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ


Son Yüklenen Diğer Haberler