"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Hacımimi Mahallesi, Kemeraltı Cad. No:35 K:1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı 34425 Tophane-Beyoğlu/İstanbul adresinde yerleşik İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği  (“İGMD) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1)     Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi)

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ve üyelik ilişkisinin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak; paylaşılan çeşitli dokümanlardan, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

Bu bağlamda; hizmet sözleşmesinin gereği İGMD ile aranızdaki her nevi akdi ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz elde edilip işlenmektedir.

 

2)     Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir:

 

-        Üyelik, hizmet vb. sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli kayıt, ödeme-tahsilat, iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

-        Güvenliğin sağlanması, bilgilerin ve hukuki işlemlerin güvenliğiyle takibi,

-        Gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

-        Hizmet, faaliyet ve mevzuat ile ilgili çeşitli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için tercihleriniz doğrultusunda elektronik posta ve kısa mesaj (SMS) gönderimi yönetiminin sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan asgari süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel veriler İGMD ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir.

3)     Kişisel Verilerin Aktarılması

Güvenliğiniz ve yasal yükümlülüklerin ifası amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Dernekler Kanunu, Ticaret ve Gümrük Bakanlığı Mevzuatı başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde; denetleyici ve düzenleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarla paylaşılabilir.

Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

4)     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; çeşitli sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve İGMD’nin faaliyet konusuna dahil işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda İGMD’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve amaçları başlıca yukarıda sayıldığı gibidir.

5)     Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

ü  Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme,

ü  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

ü  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

ü  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca; kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve talepleri, “www.igmd.org.tr” adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•          Hacımimi Mahallesi, Kemeraltı Cad. No:35 K:1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı 34425 Tophane-Beyoğlu/İstanbul adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilir,

•          igmd@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği