"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır. a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.

b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.

c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.

d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.

e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak. Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

Kurul Üyesi
Turan ŞENGEZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Ümit ERZURUM
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Erhan AKPINAR
Gümrük Müşaviri

YEDEK ÜYELER

Kurul Üyesi
Murat AYHANCI
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
İlker SEZER
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Halis ARISÜT
Gümrük Müşaviri