"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

YGM Sistemi Açısından Yönetmelik Değişilikliğinin ve 6 Seri Nolu Tebliğin Değerlendirilmesi

Tarih: 10.10.2016 13:54:00 - Görüntülenme: 738

Bahis konusu değişikliklerin YGM Sistemine neler getirdiği ve yeni düzenlemelerden bazılarının uygulamaya evirilmesinde yaşanması muhtemel sorunların, buhranların veya sıkıntıların neler olabileceği bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.   Zira söz konusu makale çekirdekten yetişmiş birinin uykularının kaçtığı bir saat diliminde, samimi duygularla kaleme alınmıştır. Bununla birlikte YGM Sisteminin top yekûn reddedildiği bir anlayıştan, eski hakların verildiği, Gümrük mevzuatının içerisinde YGM sisteminin de olması gerektiği anlayışına dönülmesi, gerek Dış Ticaret Sisteminin salahiyeti açısından; gerekse tüm paydaşlar açısından başlı başına bir kazanım olduğu muhakkaktır. Bu anlayış değişikliğinin özelde meslektaşlarımız; genelde ise tüm paydaşlar tarafından çok değerli bulunduğunun bilinmesini isteriz. Makalemizin Eleştiri meyanında yapılacak serzenişler, bu çok değerli kazanımların bir elin parmağını geçmeyecek ihtilaflara heba edilmemesi, yeni mağdurlar oluşturulmaması ve sil baştan yargı yollarının aşındırılmaması açısından “sihirli ellerin” minik dokunuşlarıyla ihdas edilecek ilave düzenlemelere ihtiyaç vardır.Genel hatlarıyla girizgah yaptıktan sonra makalemizin asıl konusunu aşağıdaki alt başlıklara indirgeyerek açıklamaya gayret göstereceğiz.II- YENİ DÜZENLEMELER MESLEK HAYATIMIZA NELERİ GETİRİYOR:  A:Yönetmelikte Yapılan Düzenlemeler:a.       Gümrük Yönetmeliğinin tüm maddelerinden çıkartılan “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri” ibaresinin tekrar aynı maddelere derç edilmesi,b.      YGM olabilmek için son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası alınmaması,c.       En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olunması,d.      YGM’nin Altmış beş yaşını doldurmamış olması,e.       Hali hazırda süresiz olan Yetki belgelerine 3 yıllık süre tahdidi konulması,f.       Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun maddi hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı hallerde belgenin geri alınma yerine; uyarı cezası ile iktifa edilmesi,g.      Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yaptırımlarda, işlemi gerçekleştiren YGM’nin yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili YGM hakkında da aynı cezai müeyyidelerin uygulanacak olması, hususları düzenlenmiştir. B:Tebliğde Yapılan Düzenlemeler:a.       Şirket Ortaklarının ve yetkililerin ancak ve ancak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Olması,b.      YGM’lerin şirketteki hisse oranlarının en az %20 olması ve ikinci bir YGM şirketine ortak olmamaları,c.       YGM belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin, YGM şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları,d.      Yetki belgelerine 3 yıllık süre tahdidi konulması ve mevcut belgelerin 31.12.2016 tarihine kadar yenilenmesi ile yeni belgelerdeki 3 yıllık sürelerinin YGM’nin 65 yaş tahdidine halel getirmeyecek şekilde düzenlenmesi,e.       Antrepo giriş çıkış kapılarının mühürlenmek suretiyle zapt u rapt altına YGM’lerce alınması,f.       Bir YGM’nin iki genel antrepoyu geçmemek üzere en fazla dört antrepo için sözleşme yapabilmesi,g.      Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren YGM’lerce düzenlenecek tespit sözleşmelerinin; şirketi temsil ve ilzama yetkili diğer kişiler tarafından da imzalanması,h.      AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile YGM arasındaki sözleşmelerin, en fazla iki yıl süreli olarak yapılması,i.        Antrepoların bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerince yılda en az iki defa denetlenmesi,j.        AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinin  aynı YGM’ce yapılması,k.      Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri sadece Gümrük Müşavir Yardımcılarının kullanabileceği; stajyerlerden kaşe ve mühür kullanım yetkisinin alındığı, Tır işlemleriyle ilgi prosedürlerin YGM veya  Gümrük Müşavir Yardımcılarınca yerine getirileceği,l.        Vekil tayin süreleri 60 ve 30 gün olmak üzere gelişen şartlara bağlı olarak ayrı ayrı belirlendiği,m.    AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgilerin, tespitin yapıldığı gün programa girilmesi gerektiği,n.      Bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapılamayacağı,o.      Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun maddi hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı hallerde belgenin geri alınması yerine; uyarı cezası ile iktifa edileceği,p.      Mevcut tüm sözleşmelerin ve Yetki Belgelerinin 31.12.2016 tarihine kadar yenilenmesi, yine aynı tarihe kadar tüm YGM şirketlerinin ortaklık yapısının ve iş akitlerinin mezkur tebliğe uygun hale getirilmesi, hususları düzenlenmiştir. III- DÜZENLEMELERİN BAZI MADDELERİNE YAPTIĞIMIZ ELEŞTİRİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:Makalemizin bu bölümüne, düzenlemelerin anlam ve önemine bir gönderme yapmak adına Mevlana’nın bir sözüyle başlamak isteriz. “Kahverengi dallardan pembe çiçekler açtığına göre, ümitsizliğe gerek yok.”  gerçekten de 2014 yılının son aylarında yapılmaya başlayan düzenlemelerle YGM sisteminin köküne kibrit suyu dökülmüşken; makalemize konu değişikliklerle kuruyan, adeta kahverengi dallara dönen mesleğimizin, ilgili bakanlık nazarındaki değişiklik münasebetiyle tekrar neşv u nema bularak çiçek açtığına şahit olmak tarifsiz bir haz bunu peşinen itiraf etmeli ve Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmeliyiz. Olumlu değişiklik sinyalleri, Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKÇİ’ nin, göreve gelmesi akabinde diyalog kanallarının açılmasıyla zaten başlamıştı. Hatta sayın bakanımızın, YGM sistemi konusunda 08 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan [ İstanbul Ticaret Gazetesi / itohaber.com http://www.itohaber.com/haber/guncel/202266/gumrukte_basitlestirme_ticareti_hizlandiracak.html ]bir mülakatında aynen “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) uygulamasındaki sorunları çözmek için de yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek,Yönetmelikte değişiklik yapmayı ve yeni bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği hedefliyoruz. Yeni uygulamada YGM olabilme koşullarına eğitim ve yaş kriterinin ekleneceği bilgisini paylaşan Bakan Tüfenkci, “Eski YGM’lerin yetkilerinin geçerliliğinin korunmasını, YGM yetki belgelerinin

3 yıllık bir geçerlilik süresine tabi tutulmasını öngörüyoruz”  demek suretiyle daha şubat ayında kahverengi dalların çiçek açacağı müjdesini vermişti. Hal böyle iken geldiğimiz noktada gözden kaçan, ilave bazı düzenlemeler yapılmaz ise bazı YGM’lerin kazanılmış haklarına halel geleceği, hatta 2014 yılındaki mağduriyetlerin aynısıyla karşı karşıya kalarak mevcut şirketlerini kaybedecekleri bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Bu meyanda hayatımızın tamamını etkileyecek olan yeni düzenlemelere mesleğin tam da merkezinden bakan biri olarak naçizane eleştiri ve çözüm önerilerimizi sıralamak isteriz. Şöyle ki;ÖĞRENİM ŞARTI HUSUSU:Gümrük Yönetmeliğinin 576. Maddesinde yapılan değişiklikle YGM’nin sahip olması gereken nitelikler sayılmıştır. Söz konusu maddenin 1.fıkrasının a) bendinde Gümrük Kanunun 228.maddesinin Geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olduktan sonra YGM unvanıyla görev yapan bir çok meslektaşımız, aynı maddenin g) bendinde sayılan “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak,” şartını karşılamadığı için yıl sonunda YGM yetkisini kaybetmekle karşı karşıya. 1615 Sayılı Gümrük Kanununa göre kazanılmış haklara saygı ilkesi gereği tahsil şartı hariç tutularak Gümrük Müşavirliği unvanıyla yıllardır sistemin içerisinde bulunan YGM’leri sistemin dışına itmek en hafif tabirle hak mahrumiyeti sonucunu doğuracaktır. Söz konusu g) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hem mevcut kaygıyı ortadan kaldıracak; hem öğrenim şartının hariç tutulduğu Gümrük Kanununun 228 ve geçici 5.maddelerine uygun hale gelecek; hem de Hukukun genel İlkelerinden olan, hukuki güven ve istikrar ilkeleri ile yasa ve idari işlemlerin kural olarak geriye yürümezliği ilkesi ve bu ilkelerle doğrudan bağlantılı olan kazanılmış haklara saygı ilkesiyle çelişmeyecektir. Çözüm Önerisi          : “g) Bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce (a) bendindeki niteliklere göre YGM olmaya hak kazananlar hariç olmak üzere, “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak,” Öğrenim şartının mesleğe ayrıca bir kalite getireceği yadsınamaz ancak; yıllardır bu mesleğin içinde olan ve hayatını bu mesleğe vakfetmiş kişilerin sistem dışına itilmesi eski Gümrük Müşavirliği pozisyonlarını da kaybettikleri için amiyane tabirle sudan çıkmış balığa dönecekleri kuşkusuzdur. Mesleğe gerçekten kalite getirilmek isteniyorsa kazanılmış haklara saygı ilkesi çerçevesinde mevcut YGM’lerinde hakları korunarak, 3 yılda bir yenilenecek olan Yetki Belgelerinin müracaat esasına, yaş ve öğrenim kriterine göre değil; tebliğin I. maddesinde de hüküm altına alındığı üzere YGM sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak niteliğe haiz YGM’lerin belirleneceği ölçme ve değerlendirme konularını gündeme almanın “fırsat eşitliği” açısından daha adil olacağı düşünülmektedir.        65 YAŞ HUSUSU: Söz konusu husus Yönetmeliğin 576.maddesinin 1/ğ fıkrasında düzenlenmiştir. YGM’ler her ne kadar kamusal görev ifa etmekteyse de, statüleri gereği aynı zamanda Gümrük Müşaviri olmaları hasebiyle yaş konusunda Dolaylı Temsil suretiyle çalışan Gümrük Müşavirlerindeki düzenlemenin aynısı yapılmalıdır. Bilindiği gibi Gümrük Müşavirlerinin için "Sağlık Kurulu Raporları ve Adli Sicil Kayıtları" ile ilgili 2013/37 sayılı genelge yayımlanmış ve 65 olan yaş sınırı 70 olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla YGM’lerde de yaş sınırlaması yerine 70-Aşını aşan kişilerden yetki belgelerinin yenilemeleri esnasında Sağlık Kurulu raporu talep edilebilir. Çözüm Önerisi          : “(ğ) Takvim yılı başı itibarıyla ( 01 Ocak) 70 yaşını dolduranların, vücut ve akıl sağlığı yönünden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporunu belge yenileme esnasında Genel Müdürlüğe sunmak” ÇALIŞMA YERİ (BÖLGE SINIRLANDIRILMASI)  HUSUSU:YGM’nin Çalışma Yeri hususu, Tebliğin 22.maddesinin (k) bendinde “Bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapmamak.” hükmüyle düzenlemede yerini almıştır.Elektronik veri iletim sistemi, görüntülü iletişim, elektronik posta, kamera sistemleri, on-line ve birbirine entegre olabilen bilgi ve kayıt sistemleri, ülkenin her yöresine neredeyse saat başı sefer yapan hava taşıtlarının yaşamımıza girmesiyle, artık en doğru ve en iyi hizmeti vermenin yegâne koşulu hizmet bölgesine olan yakınlık olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle, modern iletişim ve bilgisayar sistemi, araç gereç ve donanımla kalifiye personel istihdam eden YGMlerin görev ifası açısından aradaki mesafelerin kıymeti harbiyesi yoktur.    Diğer yönden Gümrük Müşavirleri ile ilgili Gümrük Kanunun 229.maddesinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 564.maddesinde Çalışma Yeri hüküm altına alınmış olup, oradaki çalışma yerinden kastın, tebligat adreslerini rapt u zapt altına almak olduğu izahtan varestedir. Kaldı ki, çalışma yeri dışındaki bölge müdürlükleri ve bağlantılarında iş yapmak isteyen Gümrük Müşavirlerinin ilgili idareyi bilgilendirmeleri kafidir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu anlamda Antreponun bağlı bulunduğu gümrük idarelerine sözleşmeler başta olmak üzere gerekli firma dosyalarını ibraz etmektedirler. Gümrük Müşavirlerinde de ikametgah dışındaki yerlerde yapılan geçici iş takibindeki süre limiti ve beyanname sayısı gibi kriterlere dayalı işlem tesisine gidilmeyeceği 2011/14 sayılı genelgede açıkça belirtilmiştir. Tebliğde getirilen böyle bir düzenlemenin başta anayasamızın Çalışma Ve Sözleşme Hüviyeti konulu 48. Ve 49. Maddelerine aykırı olduğu açıktır. Özelde ise 4458 sayılı Gümrük Kanunun 229.maddesine aykırı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca mevcut düzenleme anayasamızın 49.maddesinde hüküm altına alınan “çalışma barışını” bozacağı gibi  Anayasa ile güvence altına alınan çalışma özgürlüğü ilkesiyle de çelişecektir.  Olaya bir de tekelleşme açısından bakmakta fayda var. Büyük YGM Şirketleri antreponun bulunduğu ilde ikamet eden bir YGM’si mutlaka vardır. Yoksa bile bu şartları taşıyan yeni bir YGM ile anlaşıp, bu sorunu bertaraf edebilir. Kendi İkameti dışındaki bir şehirde tek antreposu olan YGM’nin vebalini kim alacaktır?Günümüzde ulaşım araçlarının gelişmesi hasebiyle istenilen yere hızlıca vasıl olunabilmektedir. Hatta bazen İstanbul’da bir yerden bir yere ulaşmak; şehir dışındaki bir yere ulaşmaktan daha zordur. Teknolojik gelişmeler münasebetiyle Antrepoların 7/24 izlenebildiği; Antrepolarda Bakanlıkça belirlenen kriterlere haiz personellerin istihdam edildiği, e-belge ve e-iletişimin Gümrüklerimiz başta olmak üzere hayatımızın her alanına sirayet etmesi, YGM’lerin Gümrük Bölgesi sathına homojen olarak dağılmamış olmaları nedeniyle çalışma barışının bozulacağı, Mesleğin gerektirdiği genel şartları sağlayanların, serbest olarak mesleklerini istedikleri yerde icra edebilmeleri Anayasal bir hak olup, çalışma yerinin sınırlandırılmaması gerektiği, Gümrük Mevzuatında mukimliğin ikamet ile değil; Türkiye Gümrük Bölgesinde Yerleşik olup, olmamakla değerlendirilmekteyken; Gümrük Birliği ve Yetkilendirilmiş Yükümlü perspektifinde çalışma yeri mevzuunda ülke sınırlarının dahi kaldırılmış olması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde YGM’lerin çalışma yerlerini, ikamet adreslerine hapsetmenin her şeyden önce serbest ticaretin ruhuna ve ülkemizin gelişmişlik seviyesine aykırı olduğu düşünülmektedir. Diğer yönden, mesafe hususunda bir zafiyet varsa elbette giderilmelidir. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu yönde deneklerimize intikal etmiş veya teftiş raporlarına yansımız herhangi bir sorun, şikayet ya da tenkit bulunmamaktadır. Ayrıca bir bölge müdürlüğünün iştigal sahasındaki iş akti bitip, başka bir bölge müdürlüğünün iştigal sahasında sözleşme tanzim edilmesi gereken durumlarda, Gümrük Müşavirlik belgesinin ilgili ilin plakasına göre değiştirilmesinin beraberinde getireceği sorunları da göz ardı etmemek gerekir.Çözüm Önerisi          :Yukarıda açıkladığımız hususlarla birlikte nitelikleri ve yetkileri Bakanlıkça belirlenen YGM personelinin yapılan her iş ve işlemden müteselsil sorumlu bulunulduğu da dikkate alındığında mevcut sistemin sürdürülmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.STAJYERLER VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI HUSUSU:Stajyerler, tebliğin 20.maddesinde Gümrük Müşavir Yardımcılarıyla birlikte hüküm altına alınmış olmakla birlikte; Gümrük Müşavir Yardımcıları için görev tanımlaması yapılmış ancak stajyerler için her hangi bir görev tanımı getirilmemiştir. Buna mukabil aynı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğinde ise “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, anılan maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır (Gümrük Yönetmeliği 577) denilmek suretiyle zımni olarak stajyerlerin özel ve genel antrepolarda eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle görevlendirileceği ancak mühür ve kaşe kullanım yetkisinin YGM’ler ile Gümrük Müşavir Yardımcılarında olduğu sonucunu doğurmaktadır. Buna mukabil tebliğde stajyerlere yönelik her hangi bir görev tanımlaması yapılmamıştır.  Çözüm Önerisi          : Stajyerlerin mevcut durumlarının devam etmesiyle birlikte tebliğin 22.maddesinin (h) ve (k) bentleri şu şekilde birleştirilebileceği, böylelikle  YGM’lerin çalışma yeri hususuna da ayrı bir açılım getirilmiş olacaktır: “(h) “Antreponun bulunduğu yer,  ilgili YGM’nin bağlı bulunduğu Gümrük Müşavirleri Derneklerinin faaliyet alanı  içerisinde olması esastır. Ancak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri faaliyet alanı (çalışma yeri) dışındaki bir antrepo işleticisi ile sözleşme ihdas etmek istemesi durumunda; buralarda bulunan antrepolar için en az bir Gümrük Müşavir Yardımcısı Görevlendirmesi zorunludur.” TÜZEL KİŞİLİK BÜNYESİNDE BİR YGM’YE UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN ŞİRKETİ TEMSİLE İLZAMA YETKİLİ DİĞER YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ HAKKINDA DA UYGULANMASI HUSUSUSöz konusu husus, mezkur yönetmelik değişikliğiyle Gümrük yönetmeliğinin 578. Maddesinin 2.ve 4. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alınır. Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmez. Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi gerçekleştiren yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında da aynı hüküm uygulanır.” denilmek suretiyle böyle bir olayın vuku bulması halinde tüzel kişiliği yürütecek yetkili bulunamayacağı gibi, tüzel kişiliğin kapatılması ve çalışanların da mağdur olması sonucunu doğuracaktır. Çözüm Önerisi          : Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fiillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Cezaların şahsiliği ilkesi, tüzel kişilere cezai sorumluluk yüklenemeyeceği şeklinde genel bir anlayışın ceza hukukunda yerleşmesine neden olmuştur. Bu sebeple, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hususunun, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi kapsamında ele alınması gerektiği mütalaa edilmektedir. İştirak hariç olmak üzere bir fiilden dolayı iki farklı YGM’nin hak mahrumiyetine muhatap edilmesinin “Tüzel Kişilik” kavramına da halel getireceği, dolayısıyla bahis konusu 578.maddenin 4.fıkrasının kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. IV. SONUÇ            7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)” yayımlanmak suretiyle YGM Sisteminin tekrar Dış Ticaret Mevzuatı içerisine derç edilmesi tüm paydaşlar adına önemli bir kazanımdır. Söz konusu kazanımların, kısır tartışmalara ve yargı yollarının aşındırılmasına heba edilmeden bir iki değişiklikle taçlandırılabileceği tasavvur edilmektedir. YGM Sistemi tam da bitti derken, Sayın Bakanımızın ve teşkilatının can suyu, yetişiverdi umut değirmenimize, bu umudun yeşermesi için biz de gayret ettik elbet ve gayretimiz filiz verdi. Devam edeceği noktasında da ümitvarız. Bu ümidimizin inkıtaa uğramadan yeni değişikliklerle devam edeceğini umuyoruz. Mevlana’nın sözünü tekrar ederek makalemizi nihayete erdirmek isteriz:“Kahverengi dallardan pembe çiçekler açtığına göre, ümitsizliğe gerek yok.”  V.KAYNAKÇA: 1)      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20.09.1982 Tarihli, 17844 Sayılı R.G.)2)      4458 Sayılı Gümrük Kanunu (04.11.1999 Tarihli, 23866 sayılı R.G.)3)      4458 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)4)      Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.10.2016 t. 29850 s. R.G.)5)      Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) (07.10.2016 t. 29850 s. R.G.)6)      İstanbul Ticaret Gazetesi / itohaber.com (http://www.itohaber.com/haber/guncel/202266/gumrukte_basitlestirme_ticareti_hizlandiracak.html)   Haki DEMİRTAŞYetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri                     


Son Yüklenen Diğer Haberler