"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Yeni ÖTV Değişikliği ve Akaryakıt Kaçakçılığını Önlemeye Dönük Alınan Tedbirler

Tarih: 12.10.2012 16:43:00 - Görüntülenme: 261

Bildiğiniz üzere, 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin “Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri” ne ilişkin 333 üncü maddesinde düzenleme yapılmış ve akaryakıt harici petrol ürünleri konusundaki suistimalleri engellemek adına, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde,akaryakıt kaçakçılığına sebebiyet verebilecek ürünlerden solvent ve baz yağın gümrük antrepolarında  suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.Piyasada "10 numara yağ" olarak bilinen kaçak akaryakıtın, piyasada bilinenin aksine kaçak yollardan yurda girmediği; tamamen yasalara uygun olarak ithal edilen bu maddenin, amacı dışında yakıt olarak kullanıldığı için kaçak sayıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değişiklikle gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın ikinci kişilere satış sureti ile devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmeyeceği hüküm altına alınmış olup böylece, ithal edilen solvent ve baz yağların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığının takibini güçleştirmeye karşı önemli bir tedbir alınmıştır.. Düzenlemeye göre, daha önce büyük ithalatçılar tarafından getirilen ve antrepolarda madeni yağ üreten firmalara satış suretiyle devri yapılan solvent ve baz yağların, artık üretimde kullanmak isteyen sanayici imalatcı firmalar tarafında ithaline, düzenlemenin diğer bir sonucunun da solvent ve bazyağların hangi firmalarca getirildiğinin takibinin daha sağlıklı olarak yapılabilmesi diye düşüne biliriz.(Alsında Risk analizi Bilge sistemi buna fazlasıyla müsait ama..) Bu mevzuat düzenlemeleri Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde çıkarılmakta, ülkenin yaklaşık  olarak uğradığı tahmin edilen 10 milyar dolarlık kaçağın önüne geçmektir.Yeni ÖTV Kararı ve Tebliği Neler getiriyor ÖTV ile ilgili karar Tebliği anlamak bir uzmanlık gerektirmektedir.!!!!  9/10/2012 tarihli 28436 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.2.ve 3 üncü maddelerinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.11 Ekim 2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de ise söz konusu 2012/3792 sayılı BKK Kararname ile yapılan düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.1.  (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması,

2. (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılması,

3. Baz yağların ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması,

4. İade uygulaması nasıl şekilde yapılacağının örnekleri açıklanması

5. ÖTV 1 Seri No.lu  Tebliği'nde yapılan değişiklikİadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı Örnek 1: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı, (I) sayılı  liste dışında yer alan boya imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile bu verginin bahse konu Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 0,75 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,0172 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı (2,2985-0,0172=2,2813 TL/kg) iade talep edebilecektir.Örnek 2: İthalatçı imalatçı (C), (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağı ithal ederek, 10/10/2012 tarihinde (I) sayılı liste dışında yer alan mürekkep imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (C), imalatta kullandığı mal için ilgili vergilendirme döneminde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi beyan ederek ödeyecek, ödediği bu vergi ile Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 28,5 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,3706 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı (1,3007-0,3706=0,9301 TL/kg) iade talep edebilecektir.I SAYILI (B) CETVELİİNDE YER ALAN GTİP ÖTV MİKTARLARI İADELERİ TABLOSU (EKLİ DOSYADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.)CEM SİNAN GÜZEL

Gümrük Müşaviri


Son Yüklenen Diğer Haberler