"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Dâhilde İşleme Rejiminin Haksız Vergisel Avantaja Yol Açması Ve İlk Giren İlk Çıkar Yönetimi

Tarih: 12.04.2022 14:13:00 - Görüntülenme: 2765

Dâhilde işleme rejimi; rejimin kurallarını belirleyen kanun, yönetmelik ve Tebliğlere halel getirmeyecek şekilde, hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın üretici tarafından imalatta kullanılması ve ilgili eşyalardan üretilen ürünün, bu kurallara uygun olarak yurt dışı edilmesine olanak sağlayan bir rejimdir.

Üreticiler dahilde işleme rejiminin sağladığı avantajlara istinaden hammadde girişlerinde ödeyecekleri gümrük vergilerini mevzuatın belirlediği belirli şartlar altında teminat altına almak veya vergilerin ödenmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesinden sonra geri almak suretiyle kendilerine finansal bir kredibilite sağlamaktadırlar.

Konumuzun çıkış noktası olarak; Dâhilde işleme rejimi vergisel bir avantaj sağlıyorsa, bu avantaj haksız bir kazanca yol açabilecek ve aynı ürünü üreten diğer imalatçılara karşı haksız rekabet doğurabilecektir.

Üreticilerin dâhilde işleme rejimine ait tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini varsaydığımız bir durumda, “yani, ithal edilen hammaddeye karşılık gelen ihracatın eksiksiz yapıldığı, ikincil ürünlere ait beyanın verildiği, gerekli durumlarda telefi edici verginin ödendiği işlemler ile rejimin sonlandırılması” rejimin kapatma başvurusu aşamasını başlatacaktır.

Rejimin kapatılması

MADDE 324 - (1) İthal veya geçici ihraç eşyasının bir izin belgesi kapsamında iki veya daha fazla beyannameye konu olmaları durumunda, haksız vergi avantajına yol açılmayacak şekilde;

a) Şartlı muafiyet sisteminde, eşyanın veya ürünlerin gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım için tahsisi, ilk önce yapılan beyan kapsamındaki ithal eşyası için rejimin kapatılmasına sayılır.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 324. Maddesi, rejimin kapatılması ile ilgili bizlere iki kuralın şart olduğunu anlatmaktadır.

1.      Kural, dâhilde işleme rejimi, belge sahibi firmaya “haksız vergi avantajı” sağlamamalıdır.

2.      Kural , “ilk önce yapılan beyan kapsamındaki ithal eşyası için rejimin kapatılmasına sayılır” (Muhasebe kayıt karşılığı FIFO yöntemi-ilk giren ilk çıkar)

Buna bir örnek ile açıklayacak olursak,

Belge sahibi firmanın yaptığı ithalat ve ihracatlar tarih sırasına göre aşağıdadır.

İthalatlar;

1.      İthalat / Menşe Çin      / %6.20 GV / Ürün Birim Fiyatı 5 $ / kg / İthal Tarihi 01.01

2.      İthalat / Menşe Vietnam / %3,20 GV / Ürün Birim Fiyatı 4 $ / kg / İthal Tarihi 02.02

İhracatlar;

1.      İhracat  / Almanya  / TEV %3,20 / Kullanılan hammadde 2. İthalat / ödenecek TEV  3,20*4 $ = 13 cent

2.      İhracat / Azerbaycan / 3. Ülke-TEV söz konusu değil / Kullanılan hammadde 1. İthalat

Örnekte açıklamaya çalıştığımız üzere, üretici firmalar her ne kadar ithal ürününü ihracatta hammadde olarak kullanıp ihracat taahhüdünü yerine getirmiş olsa dahi, İthalat beyannamelerini seçimli kullanarak     “1.Sıra/İhracat-Gümrük Birliği ve STA ülkelerine yapılan ihracat işlemleri için düşük gümrük vergili veya düşük kıymetli ithal beyannamesinin seçimi” haksız vergi avantajına yol açmış ve FIFO yöntemi terkedilmiştir.

Bu durumda belge sahibi firmalar belge kapama esnasında “dâhilde işleme tedbirlerine uyulmaması veya dâhilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı” cezai müeyyidesi ile karşılaşabilecektir.

 

Serkan ASLAN

Son Yüklenen Diğer Haberler