"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gümrük Kanunu 63. Maddesi. 73. Maddesi ve Gümrük Yönetmeliği 121. Maddesinin Uygulanması hakkında

Tarih: 30.04.2021 14:20:00 - Görüntülenme: 6671

MEVZUAT

Gümrük Kanunu 3. maddesi 19.uncu fıkrasında  (Eşyanın Teslimi): Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusun da gümrük idaresi tarafından ilgilisine teslimini  ifade etmesi sebebiyle

Gümrük Kanunu 63. Maddesi: Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir. Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,

sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

C. Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü

Gümrük Kanunu 73. Maddesi:  1. Gümrük idareleri, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontroller beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde eşya muayene de edilebilir.

2. Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilirler.

3. Beyannamenin incelenmesi veya eşyanın tesliminden sonraki kontrolü sonucunda, ilgili gümrük rejimine ilişkin hükümlerin yanlış veya eksik bilgilere dayanarak uygulandığının saptanması halinde, gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan ceza hükümleri saklı kalmak üzere, beyanı yeni bulgulara göre düzeltmek için gerekli işlemleri yaparlar.

MADDE 121 – (1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen ‘başka bir eşya’ ifadesinden, tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya anlaşılır.

2) Eşyanın teslimine kadar;

a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

3) Beyanın kontrolü türü kırmızı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde talep Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından yararlanma talebi olarak değerlendirilerek sistemde gerekli düzeltmeler yapılır. Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden sonra düzeltme talebinde bulunulması halinde ise düzeltme talepleri kabul edilmeyerek 192 ve 193 üncü maddeler uygulanır.

4) Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yükümlünün talebi üzerine Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir. Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir

 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

Gümrük Kanunu 234. Maddesi:  1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark % 5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerindenayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.

b) Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

c) Satış birimine göre miktar itibarıyla % 5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.

2. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir.

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on nisbetinde uygulanır.

SONUÇ:

1- Yukarı da belirtilen mevzuat dahilinde Gümrük Kanunun 63. Maddesinde Muayene ve Denetlemesi tamamlanmış eşya için  mükellef tarafından dilekçe ile müracat edilmesi ve idare tarafından uygun görülmesi halinde  beyanname de düzeltme yapılabileceği belirtilmiş ancak cezai işlemlerle ilgili olarak herhangi bir ifade belirtilmemişti.

2- Gümrük Kanunun 73. Maddesi eşyanın tesliminden sonra mükellef tarafından dilekçe verilmesi kaydıyla düzeltme yapılacağı ifade edilmiştir.

3- Gümrük Kanunun 234. Maddesi ise Yapılan Beyan ile Muayene ve Denetleme veya Teslimden sonra Kontrolü sonucunda ortaya çıkacak vergi farkların dolayı cezai işlem uygulanacağı ifade etmektedir. 234. Maddenin 3.fıkrası ise bu kanun maddesinin 1.fıkrası ve 2. fıkrası ise Gümrük idaresi tarafından  yapılan Beyan ile Muayene ve Denetleme sonucunda ortaya çıkacak vergi farklarına cezai işlem uygulanacağını veya Teslimden sonra yapılan Kontrollerde bu farklar olur ise cezai işlem uygulanacağını ifade etmektedir.

4- Gümrük Kanunu 63. maddesi ve 73. maddesinde cezai işlemlerle ilgili olarak herhangi cezai işlem ifadeleri olmadığından bunu Gümrük Yönetmeliği 121. maddesinde açıklama gereği duymuş bunu da 2 aşama da değerlendirmiştir.

a- Eşyanın teslimine kadar olan Gümrük Yönetmeliği 121. maddesinin 2. Fıkrasında ise Muayene ve Denetleme işlemleri tamamlanmış Eşyanın teslimine kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmaz denilmektedir. işlemler olması sebebiyle  sadece ödenmemiş olan eksik Vergilerin tahsilini ve cezai işlem uygulanmaması gerektiğini, belirtmiştir.

b- Eşyanın tesliminden sonra Gümrük Yönetmeliği 121 maddesinin 4. fıkrasında mükellef tarafından eksikliğin tespit edilmesi sebebiyle Gümrük Kanunu 234. maddesinin 3. Fıkrasının uygulanması gerekmektedir.

Bütün bu sebeplerden dolayı Eşyanın teslimine kadar olan  Gümrük Kanunu 63 maddesi ile verilen düzeltme dilekçeler de  234/3 maddesinin uygulanmaması ancak; Gümrük Kanunu 73 maddesi ile Eşyanın Tesliminden sonra verilen dilekçe de ise 234/3 uygulanması gerekmektedir.


Yüksel DENİZ

Gümrük Müşavir Yardımcısı

Son Yüklenen Diğer Haberler