"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gümrük Mevzuatında “Süreler”

Tarih: 5.08.2020 11:01:00 - Görüntülenme: 4280

Gümrük mevzuatında yer alan süreleri akademik incelemek isterseniz saat, gün, iş günü, ilk iş günü, hafta, ay ve yıl olarak listelemeniz gerekir. Örneğin “saat” ve hafta olarak yaptığım çalışma makalenin sonunda ekledir. Saatler için tabloda görüleceği üzere 5 saat konusunda bir hüküm yok. Aynı şekilde hafta da sadece bir hafta. Gün, ay ve yıl tablosu yer yokluğundan eklemedim. Gümrük Kanununda süreye ilişkin kullanım 14 ncü madde metni aşağıda yer almaktadır.

MADDE 14- 1. Bu Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil gününe[1] rastlaması halinde, bu süreler ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter.

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

3. Bu Kanuna göre gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurular posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer.

Aşağıda SÜRE’lere ilişkin önemli gördüğüm konuları başlıklarla dile getirdim. Umarım yetkililerde sesimizi duyarlar.

 

Ø  ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI SÜRESİNİN YURTTA KALMA SÜRESİNİN BİR DEFAYA MAHSUS 36 AY’A ÇIKARILMASI: Pandemi süreci dolayısıyla Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı Bakanlığın Resmi Sitesinde duyurulmuştur. Pandemi sürecinin devam etmesi, dünya genelinde gerek iş hayatı gerek sosyal yaşam nedeniyle geçici ithal edilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının sigortası olması şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesinde kalma süresinin mevcut işlem görmüş kara taşıtları için 36 aya çıkarılması, Temmuz ayında sona eren taşıtlar için süre uzatımı kısa kaldığından ve bu şahısların hala yurt dışına dönmesinde olumsuzluklar devam etmesi nedeniyle Pandemi sürecinin yönetilmesinde olası mağduriyetleri önleyecektir. 

 

 

Ø  UZLAŞMADA KALAN SÜRE VE İNDİRİMLİ ÖDEME:  Gümrük Kanunun 244 ncü maddesinde “Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde süre beş güne tamamlanır.” Hükmü bulunmaktadır.

 

Uzlaşma talebine istinaden gümrük idaresi yazışma ve toplantı süreci 1-2 ayı bulmaktadır. Yükümlü Uzlaşma müracaatının kabul edilmemesi durumunda kalan süre olması dolayısıyla indirimli olarak ödeyip ödeyemeyeceği konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

 

Ø  BİLGE’DE SÜRE UYGULAMASINDA MESAİ SAATİ (SAAT) ALGISI BULUNMUYOR. BİLGE’ye kayıtlı olarak takip edilen süreler gece tarih değiştiğinde 00.00 olarak algılandığından bir sonraki gün işlem alındığında süre ihlal edilmiş oluyor. Süre kaydı bilgisayarda bloke etmesi için bir gün sonra ki tarih yazıldığından aslında bir önceki gece takviminde süre bitiyor. Örneğin Geçici İthalat Rejiminde 3 ay verilen süre sonu bilgisayara 05.08.2020 işlenmişse o gün işlem yapılamıyor. Yükümlü de sürenin bu tarihi son gün olarak algılayarak yanılıyor.

 

Ø  BEYANNAMEYE EK SÜRE: Tescil edilen Gümrük Beyannamesine (özet beyan kapsamı) ek süre alınması mümkündür. Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) Seri No 2 Tebliğ 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında; “(4) Süre uzatımları, özet beyan kapsamı eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce verilebileceği gibi gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra da verilebilecektir.”  Özet beyan kapsamı SDG rejimine tabi beyanname (Geçici İthalat ve DİR dahil) bu kapsamda ek süre alabilir. Ancak Antrepo beyannamesi kapsamı beyanname Tebliğin 2/4 fıkrasınca 30 günlük ek süreden yararlanamaz.[2]

 

Ø  DURAN SÜRE: Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrüğe sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde tamamlanması esastır. Ancak, eşyanın herhangi bir adli veya idari takibata konu olması halinde bu takibat nedeniyle geçen süreler, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi sırasında geçen süreler işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2003 tarihli 24252 sayılı yazısında Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde belirtilen belgelerin dışında kalan bir belge, rapor v.b.nin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılan başvuruların Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılmaması ve ek süre talebinde bulunulmaması durumunda”  laboratuar tahlili için havale edilip bu arada geçen surenin duran süre olarak kabul edilmemesi dolayısıyla gümrük kanunun tasfiye hükümlerinin uygulanmasına yönelik talimat bulunmaktadır.

Tahlil için laboratuvarda geçen sürenin, duran süre olarak değerlendirilmesine yönelik yazılı duyuruya ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Ø  SÜRENİN SON GÜNÜ: Gümrük Kanunun 14/2 fıkrasında yer alan “Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde” uygulamasında örnek olarak “DİİB süresi, belge tarihinde başlar ve belgede kayıtlı süre sonunun (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil)  rastladığı ayın son gününde biter. Örnek: 1/1/2007 tarihinde alınan ve belge süresi 12 (oniki) ay olarak belirlenen bir belgenin süre sonu 31/12/2007 tarihi olacaktır, 3/1/2007 tarihinde alınan ve belge süresi 12 (oniki) ay olarak belirlenen bir belgenin belgede kayıtlı süre sonunun 2/1/2008 tarihi olması nedeniyle belge süresi sonu 31/1/2008 tarihi olacaktır. DİİB süresinin başlangıcı 31 (otuzbir) gün çeken bir ayın son günü ise belgenin süre sonu 30 (otuz) gün çeken bir aya denk gelmesi halinde, belgenin süre sonu 30 (otuz) gün çeken ayın son günüdür. Örnek: 31/3/2007 tarihinde alınan ve süresi 6 (altı) ay olan belgenin süre sonu 30/9/2007 tarihi olacaktır.”[3]Gösterebilirim.
 

 

 

 

 

Recai HERGÜN

YGM

 

 

 

 

GÜMRÜK MEVZUATINDA “SAAT” OLARAK BELİRLENEN SÜRELER[4]

1 SAAT

Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir.Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.

67/4

GY

1 SAAT

1 saatten az süren işlemlerden 1 saatlik fazla çalışma ücreti tahsil edilir

74 NOLU

TEBLİĞ

1 SAAT

Fazla çalışma yapmak üzere deniz ve hava sınır kapılarında bulunan gümrük idarelerinde ihracatta en fazla 3, bunun dışındaki işlemlerde en fazla 4, diğer gümrüklerde ihracatta en fazla 2, bunun dışındaki işlemlerde en fazla 3 personel görevlendirilir. Ayrıca görevlendirilmeleri halinde, idare amiri ve vezne memurları için 1’er saatlik fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.

74 NOLU

TEBLİĞ

2 SAAT

Gemi geliş ve gidişlerinde özet beyan, soru kağıdı gibi yapılan işlemler için tahakkuk ettirilecek fazla çalışma ücreti kişi başına 2 saati geçmez.

74 NOLU

TEBLİĞ

2 SAAT

Demiryolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.

67/3

GY

2 SAAT

Yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından, Ek-10/G'de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

72/4

GY

2 SAAT

Yabancı limanlara giden gemilerin işleteni veya temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce veri işleme tekniği yolu ile EK-10/Ç’de yer alan Genel Bildirim Formu doldurularak gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

72/G

GY

2 SAAT

Hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu bildirimi, taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden veya taşıt limandan ayrılmadan en az iki saat önce, kısa mesafeli taşımalarda taşıtın hareket ettiği ana kadar verilir.

72/R-3

GY

2 SAAT

Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer alan limanlar (Fransa’nın denizaşırı illeri, Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları hariç) ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,

67/1-c

GY

3 SAAT

Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri normal çalışma saatleri dışında karşılanır ve cari gümrük işlemlerinin aksatılmamasına özen gösterilir. Tarife bilgisinin verilmesinde fazla mesai ile fiilen görevli personel sayısı da göz önünde bulundurularak 3 saate tekabül eden ithalat gümrük işlemlerine uygulanan fazla mesai ücreti kadar tutar (eşyanın kimyevi tahlilinin gerekmesi halinde belirtilen fazla mesai ücreti, gümrük laboratuarında fiilen fazla mesai ile görevli personel için ayrıca hesaplanır) ile eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

5 Md

TARİFE BİLGİSİ TEBLİĞ SERİ NO 11

4 SAAT

Denizyolu taşımacılığında, özet beyan; Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, (67/c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,

67/1-b

GY

4 SAAT

Havayolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir.Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar, Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce (kısa mesafeli uçuşlardan son hareket havalimanı ile Türkiye’de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar anlaşılır. Diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır)

67/2

GY

6 SAAT

Hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamesinin gümrük idaresine verilmesinden itibaren altı saat içerisinde bu beyannamenin incelenmesinin tamamlanamaması halinde de eşya teslim edilir. Ancak bu eşyanın tümü veya bir kısmının muayenesinin yapılmasının 182 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde zorunlu görüldüğü taşıyıcı veya işletmeci kuruluşa bildirildiği hallerde bu fıkrada belirtilen süre kısıtlaması uygulanmaz.

130/2

GY

 7 SAAT        14 SAAT

Fazla çalışma süresi, görevli personel başına normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde ondört saati geçemez.

122/1

BKK

 7 SAAT        14 SAAT

Fazla çalışma süresi, görevli personel başına normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde ondört saati geçemez. Bu limitler dahilinde kalmak kaydıyla fazla çalışma için belirlenen saatlerin aşılması durumunda, aşılan süre nispetinde ayrıca fazla çalışma ücreti tahsil edilir

74 NOLU

TEBLİĞ

24 SAAT

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 nci maddeye göre verilen süreleri yirmidört saate kadar aşması,

241/3-e

GK

24 SAAT

Denizyolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:Konteyner ile taşınan eşya için, (67/c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,

67/1-a

GY

24 SAAT

67 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konteyner ile taşınan eşya için gümrük idaresi özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde risk analizini tamamlar. Bu analiz sonucunda, gümrük idaresi, söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin güvenlik ve emniyet yönünden ciddi bir tehdit oluşturduğu ve acil müdahale edilmesi gerektiği sonucuna varırsa, özet beyanı veren kişiye ve eğer özet beyan taşıyıcıdan başka bir kişi tarafından verilmişse sistemle bağlantılı olması şartıyla taşıyıcıya da, eşyanın yüklenmemesi gerektiği hususunda bildirimde bulunur. Bildirim özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde yapılır.

69/3

GY

24 SAAT

Yabancı bir limandan gelip, Çanakkale veya İstanbul Boğazlarından geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgiler, kaptan veya acentesi tarafından İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya bu Bölge Müdürlüğünce belirlenecek Gümrük Müdürlüğüne, Çanakkale’de ise Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne bildirilir. Ancak en az 24 saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporu ile Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler ilgili gümrük idaresine yapılmış sayılır.

72/I-1

GY

24 SAAT

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır. Boşaltmaya yetkili deniz, kara ve hava araçlarının sahipleri veya kaptan, pilot, sürücü veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili personeli tarafından eşyanın gümrük memurunun nezaretinde boşaltılmasını müteakip yirmidört saat içinde boşaltma listesi düzenlenerek gümrük memuru, taşıt sahibi, sürücüsü veya temsilcisi ile geçici depolama yeri işletme personeli tarafından imzalanmak suretiyle gümrük idaresine ibraz edilir.

74/1

GY

24 SAAT

Gümrük idaresi tarafından yapılan risk analizi sonucunda, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine izin verilemeyeceğinin anlaşılması halinde, özet beyanı veren kişiye bildirimde bulunulur. Bu işlemler yirmidört saat içinde tamamlanır.

435/5

GY

24 SAAT

Çıkış bildirimi ile birlikte manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir. Çıkış bildirimi ile çıkış bildirimine konu olan beyanname ve manifesto bilgileri üzerinden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde deniz taşıtının çıkışından sonra yirmi dört saat içerisinde gerekli işlem ve kontroller yapılır.

437/5

GY

24 SAAT

Beyanın kontrolü ile görevlendirilen memur, yaptığı inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık tespit eder ve muayenenin yapılmasını gerekli görür ise sistem tarafından kendisine havale edilen tarih ve saat itibariyle en geç yirmidört saat içinde bu hususu idare amirine bildirir.

183

GY

24 SAAT

Hazine haklarının korunması ve gümrük gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, antrepoya konulacak eşyanın petrol ürünü olması halinde antrepo rejimine ait beyannameye eklenecek belgeler arasında sayılan taşıma belgesinde yer alan bilgilerin, antreponun denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne yirmidört saat öncesinden bildirilmesi gerekmektedir.

541

GY

24 SAAT

Gümrüklü sahaların giriş-çıkış noktaları ile görevin gerektirdiği diğer noktalarda gerek duyulması halinde nöbet yeri ve saha devriyesi oluşturabilirler. Gümrük muhafaza hizmetleri 24 saat esasına göre yürütülür.

72/S-1

GY

24 SAAT

Beyanın kontrolü ile görevlendirilen memur, yaptığı inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık tespit eder ve muayenenin yapılmasını gerekli görür ise sistem tarafından kendisine havale edilen tarih ve saat itibariyle en geç yirmidört saat içinde bu hususu idare amirine bildirir. Muayenenin idare amirince uygun görülmesi halinde, ilgili amir beyannameyi muayene ile görevli memura havale eder ve işlemler bu memur tarafından sonuçlandırılır. Muayenenin idare amirince uygun görülmemesi halinde ise, beyanın kontrolü için önceden görevlendirilen memur tarafından işlemlere kaldığı yerden devam edilir.

183/2

GY

24 SAAT

Yetki kapsamındaki, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayacak ihracat gönderilerinin gümrüğe beyanı operatörün elindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde uçak kalkışına kadar yapılır ve söz konusu beyanda uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde düzeltme yapılabilir.

9 Md

HIZLI KARGO TEBLİĞ SERİ NO 4

24 SAAT

Konaklama yeri olunabilmesi için gerekli koşullarda: Yirmi dört saat güvenlik görevlisi bulundurulması, 24 saat kamera çekimi.

4 Md

TIR SERİ NO 3

48 SAAT

Serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya alım ve satım faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafından, gümrük idarelerince kabul edilen forma uygun olarak envanter kayıtları tutulur. Eşya, söz konusu kişiye ait yere konulmasından sonra kırksekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir

159/1

GK

48 SAAT

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 nci maddeye göre verilen süreleri göre verilen süreleri kırksekiz saate kadar aşması,

241/4-d

GK

48 SAAT

Liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur. Bu süreyi aşan transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar.

72/j-1

GY

72 SAAT

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 nci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması,

241/5-a

GK

72 SAAT

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 nci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saatten daha fazla bir süre ile aşması.

241/6-c

GK

120 SAAT 168 SAAT

Giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi mevsim ve yol şartlarına göre en uzun mesafe için; a) Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami 120, b) Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında azami 168, saate kadar belirlenir.

8 Md

TIR SERİ NO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK MEVZUATINDA “HAFTA” OLARAK BELİRLENEN SÜRELER[5]

 

HAFTA

Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

14/2.

GK

HAFTA

Hesaplanmış referans tutarı veya referans tutarın hesaplanması için, en az bir hafta içinde gerçekleştirilecek transit işlemi adedi ve her transit işlemi kapsamında taşınacak eşyanın türü, ağırlığı ve kıymetine,

229/a

GY

HAFTA

Birden fazla eşya türü için yapılan başvurularda, en az bir hafta süresince transit rejimine tabi tutulacak her bir eşya için üçüncü fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak referans tutarlarının toplamı esas alınır.

229/4

GY

HAFTA

Posta idaresi gümrük adına tahsil ettiği paraları en geç bir hafta içinde, tahakkuk belgelerine dayanan bir liste ile gümrük veznesine alındı karşılığında öder.

462/3

GY

HAFTA

Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.

563

GY

HAFTA

Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir. Söz konusu bildirimlere sigorta müdürlükleri tarafından onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği eklenir. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.

563

GY

HAFTA

Hafta içi uygulanan fazla çalışma saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti arasında ayırım yapılmaz.

 

BKK

HAFTA

Tezkiye edilen firmaların bilgileri, TIR/Transit Takip Programı ile uluslararası TIR veri tabanına girilir ve Yetkilendirme Formu Örneği (MAF) ile bir hafta içinde TIR Yürütme Kuruluna gönderilir. Ayrıca tezkiye edilen firmalar Müsteşarlık internet sitesinde yayımlanır

10/4.

TIR   TEBLİĞ

HAFTA

Tezkiye edilmiş firmalara ait bilgiler ile firmaların adres, unvan ve ortak değişiklikleri, kefil kuruluş tarafından tutulur, bu bilgiler yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir. Adres ve unvan değişiklikleri Genel Müdürlükçe gümrük idareleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir, bu bilgiler, TIR/Transit Takip Programına girilir ve Yetkilendirme Formu Örneği (MAF) ile bir hafta içinde TIR Yürütme Kuruluna gönderilir

10/5.

TIR   TEBLİĞ

HAFTA

Tezkiye iptalleri Genel Müdürlükçe ilgili firma, gümrük idareleri, kefil kuruluş ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir. Firma bilgileri TIR/Transit Takip Programı ile uluslararası TIR veri tabanından silinir. Ayrıca, bu durum Yetkilendirme Formu Örneği (MAF) ile bir hafta içinde TIR Yürütme Kuruluna bildirilir.

11.

TIR   TEBLİĞ

 

 

 

 [1] 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatiller.

[2] İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 23.10.2018 tarihli 38151073 sayılı yazısı.

[3] Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge 2008/1

[4] En az 1 saat olarak alınmıştır. Saat kelimesi dikkate alınmadı.

[5] Hafta olarak belirlenen süre sadece 1 hafta olarak geçmektedir. 

Son Yüklenen Diğer Haberler