"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Transfer Fiyatlandırması ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) İlişkisi

Tarih: 1.06.2021 10:46:00 - Görüntülenme: 913

I- 88/12944 Sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında Karar’ın 3.Maddesinin (d) fıkrasına Göre;

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatlarda fatura tutarı üzerinden % 6 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) tahsil edilmesi gerekir.

Bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden “peşin”, "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekilleri ise KKDF kesintisine tabi değildir.

- İhracatın, (İhracatı teşvik belgesi ve vergi resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler dahil) finansmanı amacıyla kullanılan krediler ve ihracatı teşvik belgesi ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta yukarıdaki oranlar % 0 olarak uygulanır.

II- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/16 sayılı 18.03.2011 tarihli Genelgesine göre;

- KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki iş günü içinde tamamlamış olması gerekmektedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 22.maddesi, "Bu Kararla bu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ilişkin tebliğlerde belirtilen, hak doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında, işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk is gününün çalışma saati sonunda biter." Hükmünü amir olup, bahsi geçen iki günlük sürenin hesaplanmasında bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, KKDF kesintisi doğup doğmadığı hususunun gümrük idarelerince değerlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde bankaya yatırdığını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine tevsik etmesi yeterlidir.

Diğer taraftan, mal bedelinin banka tarafından gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde ihracatçıya transfer edilmiş olması halinde, iki iş günü valör süresi aşılmış olsa bile KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

III- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/6 Sayılı 13.02.2013 Tarihli Genelgesine Göre;

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Gümrük Kanunu'nun 114.maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin dahilde işleme rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

2) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tutularak Gümrük Kanunu'nun 115.maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

3) Gümrük Kanunu’nun 134.maddesi çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, eşya bedelinin geçici ithalat rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

4) Gümrük Kanunu’nun 134.maddesi çerçevesinde tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

5) İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumunda,

KKDF kesintisi yapılacaktır.

 

IV- Değerlendirme ve Sonuç:

 

88/12944 Sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında Karar’ın 3.Maddesinin (d) fıkrasına Göre; Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatlarda fatura tutarı üzerinden % 6 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) tahsil edilmesi gerekir.

Bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden “peşin”, "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekilleri ise KKDF kesintisine tabi değildir.

- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/16 sayılı 18.03.2011 tarihli Genelgesine göre; KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki iş günü içinde tamamlamış olması gerekmektedir. Bu nedenle:

a) Bir şahıs veya firmanın/(Bir özel veya tüzel kişinin) gerçekleştirdiği ithalatlarla ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin tamamında ödeme şeklinin “Peşin Ödeme” olması, yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen İnceleme Raporu, Sonradan Kontrol Raporu, vb. rapor veya belgede; Yapılan Yurt dışı araştırması sonucu elde edilen bilgi ve belgelere göre (İthalat sırasında, İthalatçı firmanın temin ettiği sahte fatura ve/veya belgelerin kullanılması), Gümrük İdaresinin ve/veya Denetim Elemanınca yapılan ayrıntılı bir inceleme, bunlarca elde edilen sözleşme/sözleşmeler, ilgili firma muhasebe kayıtları, BA Formları ve ekleri, 2 Nolu KDV Beyannameleri ve Ekleri, Muhtasar Beyannameler ve ekleri, İlgili İdarece ve Müfettişlerce yapılan Kontrol, Sonradan Kontrol ve Firma İncelemesi, Plan Dışı Kontrol, vb. şekilde vakıf olunan ve ilgili gümrük idaresine beyan edilmediği (Eksik beyan edildiği veya hiç beyan edilmediği) anlaşılan gümrük kıymet unsurlarının tespiti (İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumu hariç),

b) Yine, incelemeyi yapan ilgili Müfettiş veya Müfettişlerce tespit edilen ve Mali Mevzuata göre uygulanan Gayri Maddi hak Ödemelerin Brütleştirilmesi, vb. ile; “Transfer Fiyatlandırması” nedeniyle yapılan kar marjı, fiyat ayarlaması, vb. sebebiyle uygulanan indirimden kaynaklanan, söz konusu tutarın hiçbir zaman satıcı firmaya ödenmediği ve ödenmeyeceği, ortada ödenen veya ödenecek bir bedel, meblağ, tutar, değer, vb. bulunmayan, bu nedenle söz konusu serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve/veya beyannamelerine ilişkin olarak, söz konusu beyanname veya beyannamelerin tescil tarihinden/tarihlerinden sonra Yurt dışına satıcıya ve/veya satıcı yararına bir başka şahsa veya firmaya ödenen veya ödenecek bir meblağ, değer, tutar, kıymet, miktar vb. bulunmadığı ve bulunmayacağı,

Durumlarda; Bahse konu serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve/veya beyannamelerine ilişkin olarak Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) oluşması, doğması veya ilgili idarece tahakkuk ettirilmesi, haliyle ilgili mevzuata göre oluşmayan, doğmayan bir KKDF üzerinden KDV vb. vergi ve resimlerin, mali yükümlülüklerin istenilmesi/ ilgili şahıs veya firmalardan talep edilmesi ilgili mevzuata ve Anayasanın Vergilendirmeyle ilgili 73.maddesine aykırı olup,

Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs veya firmaya tebliğ edilen Tahakkuk ve Ceza Kararlarının, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 210 ve 211.maddeleri gereği “Kaldırılması” gerekir.

Not: İlgili Gümrük İdaresinden KKDF ile ilgili olarak gelen Tahakkuk Kararları ve Ceza kararları için, bu kararların ilgili ithalatçı firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne itiraz edilmesi, İlgili Bölge Müdürlüğü’nden red cevabı gelmesi veya “Zımni Red” halinde ise bir aylık süre içinde İlgili Vergi Mahkemesine dava açılması gerekir. 31.05.2021

 

KAYNAKÇA:

 

·       4458 Sayılı Gümrük Kanunu.

·       Gümrük Yönetmeliği.

·       88/12944 Sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında Karar.

·       Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/16, 2013/6 Sayılı Genelgeleri.

·       İlgili Mali Mevzuat.

 

Sağlıcakla kalınız.


 Kerim ÇOBAN

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri   

Son Yüklenen Diğer Haberler