"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

7256 Sayılı Kanunla İlgili Bazı Sorular ve Cevapları

Tarih: 23.12.2020 03:40:00 - Görüntülenme: 1365

SORULAR

 

I) Uzlaşma daveti bekleyen ceza kararlarımız için söz konusu 7256 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilir miyiz?

II)  Kesinleşmiş alacak tanımı içerisine hangi alacaklar girmektedir?

III) 234/3 kapsamında gümrük idaresine yaptığımız başvurular kesinleşmiş alacak mıdır?

IV) Başvuru nereye ve nasıl yapılır?

 

 

SORULARIN CEVAPLARI

 

I- Uzlaşma Talebinde Bulunulacak Alacaklar

 

- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ve öncesinde kesinleşmiş olan alacaklar için yapılandırma başvurusunda bulunulabilir.

 

4456 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 181.Maddesinin 1.Fıkrasına Göre Gümrük Yükümlülüğü; İthalatta Gümrük Yükümlülüğü; a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi,

b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali,

 

İçin verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.

 

Kanun’un 188.Maddesine Göre Gümrük Yükümlülüğü; 1) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi halinde doğar.

2) Gümrük yükümlülüğü, söz konusu gümrük beyannamesinin tescili tarihinde başlar.

 

Kanun’un 193.Maddesine Göre; l) Bu Kanunla konulmuş aksine hükümler ve 2.fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir eşyaya uygulanacak ithalat veya ihracat vergileri tutarı, bu eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir.

2) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihi kesin olarak tespit etmenin mümkün olmadığı hallerde, ilgili eşyaya ilişkin vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarının uygulanması için dikkate alınacak tarih, gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarihtir.

Ancak, gümrük idarelerinin elde ettikleri bilgilerin gümrük yükümlülüğünün daha önceki bir tarihte başladığını tespit etmelerine imkân vermesi halinde, eşyanın ithalat veya ihracat vergileri tutarı, elde edilen bilgilere göre söz konusu yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en eski tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak tespit edilir.

3) Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

Gümrük vergilerinin kesinleşmesinden önce ödenmek istenmesi durumunda faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergiler ile birlikte tahsil edilir.

 

- Gümrük vergileri açısından “Vergi mükellefiyetinin başlangıcı” beyannamenin tescil tarihidir.

 

- 31.08.2020 tarihinden önce tescil olan ithalat (serbest dolaşıma giriş) beyannamelerine ilişkin gümrük vergilerinin (gümrükçe alınan vergilerin) hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan, ilgili gümrük idaresince yapılan ek tahakkuk ve ceza kararlarının 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yayınlandığı 17.11.2020 tarihi itibarı ile kesinleşmiş olması koşulu ile 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1.maddesinin (b) bendi, Kanun’un 2.maddesinin 2.fıkrası, 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in 4 ve 5, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18.maddesi gereği, Yapılandırmadan faydalanabilir.  

 

- Bu alacaklar (Gümrük Vergi ve cezaları ile bunlara ilişkin gecikme faizleri) için daha önce 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244.maddesi ile 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı R.G. yayınlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümlerine göre “Uzlaşma Talebinde” bulunulmuş fakat henüz uzlaşılmamış ise, uzlaşmaya çağrılmamış ise, uzlaşma görüşmesi yapılmış bile olsa uzlaşılan devlet alacağı her yönüyle kesinleşmemiş ise, kesinleşmiş alacak haline gelmemiş ise 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerinden/faydalanamaz. Faydalandırılmaz.

 

Ancak; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne Yönelik 21.12.2020 Tarih Ve 59776088 Sayılı, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne Yönelik 21.12.2020 Tarih Ve 59961236 Sayılı Yazılarında; “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hakkında bazı açıklamalar yapılmış olup, söz konusu yazılarda kısaca: 31.08.2020 tarihinden önce Gümrük Yükümlülüğü doğmuş (31.08.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil olan, bu tarihten önce vergi mükellefiyeti başlayan, …) vergilerin en geç 17.11.2020 tarihi ve öncesinde ödenmiş olması koşulu ile, bu vergilere bağlı olarak kesilen/düzenlenen idari para cezalarının:

 

1) Uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin/aşamalarının henüz neticelendirilmemiş/sonuçlandırılmamış/sonuçlanmamış olması,

 

2) Davaya konu edilmiş (dava açılmış) olması halinde, ihtilaftan/davadan vaz geçilmesi,

 

3) Tahsilat İşlemlerine İlişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2 Seri Nolu Tebliği’nin 13.maddesi hükmü gereğince kesinleşmiş olması (uzlaşma sağlananlar dahil),

 

Hallerinde, 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgi a ve ilgi b’de kayıtlı yazılarından çıkarılacak sonuç:

 

a) Uzlaşmaya konu edilmiş fakat, en geç 17.11.2020 tarihinde veya öncesinde vergi asılları ödenmiş olanlar (Uzlaşma talebinde bulunup da henüz uzlaşmaya/ uzlaşma görüşmesine çağrılmayanlar, vergi asıllarını 17.11.2020 tarihinde veya öncesinde ödemeyenler, maalesef bu haktan, bu kolaylıktan faydalanamazlar. Ancak, ilgili mükellefin kendisini ihbar ederek Gümrük Kanunu’nun 234/3.maddesine göre daha öncesinde ilgili gümrük idaresine beyanda bulunması ve vergi aslını en geç 17.11.2020 tarihinde veya öncesinde ödemiş olması şartıyla cezalardan kurtulur.),

 

b) En geç 17.11.2020 tarihinde veya öncesinde davaya konu edilmiş (dava açılmış) ve açılan davadan, ihtilaftan, dava sonuçlarından, en geç başvuru tarihinde veya öncesinde vaz geçmiş olanlar, 

 

c) Vergi alacağı kesinleşmiş (kesinleşmiş alacaklar) olanlar,

 

Hakkındaki idari para cezaları, 7256 sayılı sayılı Kanun ve ilgili tebliğe göre alınmaz, tahsilinden vaz geçilir, silinir.

 

II- Kesinleşmiş Alacaklar

 

4456 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 242.Maddesine Göre: 1) Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.

2) İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.

3) İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır.

4) İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.

 

Tahsilat İşlemlerine İlişkin 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin 13.Maddesine Göre Gümrük Vergileri İle Para Cezalarının Kesinleşmesi:

 

(1) Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen kararlar;

a) İtiraz edilmemesi halinde, tebliğ edildiği tarihten itibaren Gümrük Kanununun 242.maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,

b) Gümrük Kanununun 242.maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde, itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya başvurma için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen sürenin bitiminde,

c) İdari itirazın reddedilmesi üzerine idari yargıya başvurulması halinde, nihai yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren, söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde itiraz veya temyiz yoluna gidilmesi için gerekli olan otuz günlük süre içerisinde üst mahkemeye başvurulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,

ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan on beş günlük süre içerisinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,

d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde, idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

 

Kesinleşir.

 

(2) Gümrük Kanununun 244.maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda, gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir.

 

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ndan ve bu kanundan hareketle Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Tebliğden faydalanabilmek için şu üç şartın birlikte aranması gerekir.

 

Bu Şartlar:

 

1) Söz konusu alacaklarda Gümrük Yükümlülüğünün (beyannamenin tescil tarihi, vergi yükümlülüğünün başlangıcı, vergi sorumluluğu vb.) 31.08.2020 tarihinden önce doğmuş olması, 

 

2) Bu alacakların, Gümrük İdarelerince takip ve tahsil edilen bir alacak olması ve 17.11.2020 tarihi veya öncesinde mükellefe tebliğ edilmiş olması,

 

3) 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) kesinleşmiş alacak olması,

 

Gerekir.

   

"Uzlaşmaya gidilmesi ya da itiraz edilmesi vergiler ve para cezalarının (17.11.2020 tarihi itibariyle uzlaşma ya da itiraz sonuçlanmamış ya da bu tarihten önce vaz geçilmemiş ise) kesinleşmesini önler. Bu durumda 7256 Sayılı Kanun'dan (Yapılandırmadan) faydalanılamaz.

- Yani, mükellef/firma/şahıs olarak uzlaşmaya gidildiği ve uzlaşma henüz sonuçlanmadığı için, zanamaşımı kesildiği için söz  konusu alacaklar kesinleşmemiş hükmündedir ve  7256 Sayılı Kanun'dan  (Yapılandırmadan) yararlanılamaz.

 

- Uzlaşmadan vaz geçilmesi halinde de söz konusu alacakların kesinleşmesi 17.11.2020 tarihinden sonra olacağı için ilgili mükellef yine 7256 Sayılı Kanun'dan (Yapılandırmadan) yararlanamaz. 

 

Ayrıca, Uzlaşma hakkı da kaybedilir.

 

Yine de, istenirse; ilgili Gümrük Müdürlüğüne "7256 Sayılı Kanun'dan (Yapılandırmadan) Yararlanmak İçin" 31.12.2020 tarihine kadar dilekçe verilebilir fakat, büyük bir ihtimalle ilgili gümrük idareleri bu talebi reddedecektir/reddeder diye değerlendiriyoruz.

 

Kesinleşmiş Alacak Tanımı İçerisine; 31.08.2020 tarihinden önce tescil olmuş gümrük (İhracat veya İthalat) beyannamelerine ilişkin olan, 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ve tebliğ edilen, yine bu tarih ve bu tarihten önce kesinleşen, yani tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük itiraz süresi 17.11.2020 tarihinden önce veya bu tarihte dolan veya 17.11.2020 tarihinden önce itiraz edilip mahkemeye gidilip mahkemesi idarenin lehine sonuçlanan veya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 24.maddesine göre; Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsilinin, verginin tahakkukunu da içine aldığı durumlardan (Örneğin Damga Vergisi, Eğlence Vergisi vb) ise kesinleşmiş alacak tanımı içine girer.

 

7256 Sayılı Kanun'dan (Yapılandırmadan) yararlanmak isteyen borçluların: Kanun’un 2.maddesinin. 2.fıkrasında belirtilen şartlar ile 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 4.maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi gerekir.

 

Bu Şartlar:

 

(1) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen (Kesinleşmiş alacaklar);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

 

Ödenmemiş Alacağın Sadece Fer’i Alacaktan İbaret Olması (Örneğin; Gecikme Faizi, Gecikme Zammı, Vb. Olması) Halinde; fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının (Örneğin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin uygulandığı durumlarda) tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları (Örneğin: Gümrük Kanunu’nun 241.maddesine göre uygulanan para cezaları) ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının % 50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının (Örneğin: Gümrük Kanunu’nun 235 ve 238.maddelerinin bazı fıkralarına göre tatbik edilen para cezaları) % 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, cezaların kalan % 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

 

Tahsilinden vazgeçilir.

 

(2) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.

 

(3) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

 

(4) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

 

III- Gümrük Kanunu’nun 234/3 Kapsamında Gümrük İdaresine Yapılan Başvurulara İlişkin Alacaklar: 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ve tebliğ edilmiş ise, yine bu tarih ve bu tarihten önce kesinleşmiş ise veya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 24.maddesine göre; Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsilinin, verginin tahakkukunu da içine aldığı durumlardan (Örneğin Damga Vergisi, Eğlence Vergisi vb) ise, Kesinleşmiş Alacak Tanımı içine girer. Söz konusu alacakların tahakkuk ve tebliği aşamaları 17.11.2020 tarihi ve öncesinde gerçekleştirilmiş ve kesinleşmiş ise

ya da; İlgili mükellefin kendisini ihbar ederek Gümrük Kanunu’nun 234/3.maddesine göre daha öncesinde ilgili gümrük idaresine beyanda bulunması ve vergi aslını en geç 17.11.2020 tarihinde veya öncesinde ödemiş olması şartıyla cezalardan kurtulur, 7256 Sayılı Kanun'dan (Yapılandırmadan) faydalandırılır.

 

IV- Başvuru Yeri ve Şekli

 

- 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan (Yapılandırmadan) faydalanmak için işlemin (İhracat ve/veya ithalat işleminin) yapıldığı Gümrük idaresine veya idarelerine bir yazı ekinde, Ek-1’de yer alan Başvuru Formu doldurularak yapılır. Birden fazla gümrük idaresinde işlem yapılmış ise her bir gümrük idaresine ayrı ayrı başvurulur.

 

- Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

 

- Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve; Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 90’ının tahsilinden vazgeçilir.

 

- İlk taksit en son 31.01.2021 tarihinde ödenir.

 

- Ödeme, taksitlendirmede katsayı uygulaması, uygulanacak katsayı rakamları, taksit miktarları, ve zamanaşımı vb. konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler, 7256 sayılı Kanun’un 3.maddesi ile 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in 12.maddesine bakabilirler.   

 

7256 Sayılı Kanun’dan Faydalanmak İçin Yapılacak İşlemler:

 

1) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dan faydalanmak için, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş olan alacaklar için alacağa konu ihracat ve ithalat işleminin yapıldığı ilgili gümrük idaresine Kanun’un 5.maddesinde ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, yazılı dilekçe (Ekinde, Ek-1 – Başvuru Formu ile birlikte) ile en geç 31.12.2020 tarihine kadar başvurulur.

 

2) İlgili Ek Tahakkuk ve Para Cezası kararlarının okunaklı birer fotokopileri Ek-1 – Başvuru Formu’na eklenir.

 

3) Başvuru Formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurulur. İlgili belgelerin birer fotokopisi eklenir.

 

4) Başvuru formunda toplam alacak (İlgili Firmanın Borç/Vergi) tutarı ile toplam para cezası tutarı belirtilir.

 

5) Talep edilen taksitlendirme süresi (Yapılandırma sonucu hesaplanacak/Firmanın ödeyeceği toplam borç tutarının ne şekilde ödeneceği? Peşin veya taksitle ödemenin hangisinin tercih edileceği, taksitli ödemelerde taksit sayısının ne olacağı? Ayrıntılı şekilde yazılır.

 

Not: Bu Konuda Ayrıntılı Bilgi Edinmek İsteyenler:

1) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

 

2) 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı R.G.’de yayınlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ,

 

3) 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı R.G.’de yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No- 1)’e

 

Başvurabilirler.


7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nda Süreler Uzatıldı

 

 

30.12.2020 Tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle:

1) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dan Faydalanma (Yapılandırma) Başvuru Süresi: 01.02.2021 tarihine kadar,

2) Vergi Borçları İlk Taksit Ödemesi; 01.03.2021 tarihine kadar,

3) SGK Borçları İlk Taksit Ödemesi ise; 31.03.2021 Tarihine kadar,

Uzatıldı.

Vatana, millete, şahıslara ve firmalara hayırlı olsun. 

 

Kerim ÇOBAN

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri     

 

 

 

KAYNAKÇA:

 

·       4458 sayılı Gümrük Kanunu. 

·       7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

·       7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.

Haber Dökümanları

Son Yüklenen Diğer Haberler